Ras och skred

I Ragunda kommun finns flertal områden där risken för ras och skred är högre än normalt. Ras och skred sker när hållfastheten i marken försämras såpass att marken inte längre är i jämvikt utan börjar röra på sig.

Jämviktsläget i slänter påverkas dels av belastningsändringar i marken och av förändringar i jordens hållfasthet. Underminering av slänter genom vattenerosion samt förändringar av vattentrycket påverkar stabiliteten.

Nipor

Jordras är vanliga nedanför högsta kustlinjen i mellersta och norra Sverige där åar och älvar skurit sig ned i lager av sand och silt utmed vattendragen. En vanlig benämning på de rasbranter som då bildas är "nipor".

Nipslänter kan bli upp mot 60 meter höga och nästan vertikala. Ibland bildas även överhäng. Niporna utvecklas successivt genom upprepade ras. Ras uppstår främst på grund av vattendragets erosion längs strandlinjen, ändrade grundvattenförhållanden samt mänsklig påverkan som exempelvis vattenreglering, exploatering med mera.

Skogsskötsel i nipor och raviner

Den växande skogen i nip- och ravinslänterna utgör en riskfaktor genom den belastningsökning som uppkommer. Samtidigt har trädens rötter en mycket viktig armerande och sammanhållande verkan på marken. Skogen fungerar därigenom som ett erosionsskydd och bör uppfattas som skyddsskog.

Det är därför viktigt att skogen sköts och att avverkningar görs, men att åtgärderna sker på ett riktigt sätt. Slutavverkningar i nipbranter och raviner kan leda till mindre ras och jordskred. Innan du ger dig in på att avverka eller siktröja i den här typen av bestånd bör du kontakta Skogsstyrelsen för vidare information och råd.

Tippning av trädgårdsavfall i niporna

Som markägare är du ansvarig för åtgärder som sker på din mark. Du kan även ställas till ansvar för skador som uppkommer på annans mark eller egendom på grund av oförsiktiga åtgärder som du vidtagit inom din egen fastighet. Tippning av avfall får inte ske på annans mark utan tillstånd från markägaren.
För att minska risken för ras och skred får trädgårdsavfall eller annat material aldrig tippas i niporna, varken inom din egen fastighet eller på någon annans.

Faktorer som kan utlösa ras eller skred

  • Läckande vatten- eller avloppsledningar
  • Ansamling av dagvatten som leds till nipa eller ravin
  • Schaktning och grävning i nipor och raviner
  • Belastningsökningar genom tippning av till exempel jordmassor och trädgårdsavfall.
  • Snötippar på nipkanter
  • Felaktigt utförda avverkningar

Tecken på begynnande ras eller skred

  • Sprickor och sättningar i marken
  • Lutande stolpar och träd
  • Brott på ledningar, till exempel el-, tele- och vattenledningar

Om du upptäcker sådana skador eller rörelser i slänt eller nipa, kontakta Bygg- och miljöenheten:

0696-68 20 00

bygg.miljo@ragunda.se

Vid akuta situationer kontakta Räddningstjänsten på telefon 112.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.