Hälsoskydd

Varje kommun är skyldig enligt lag att se till så de verksamheter som finns i kommunen följer miljöbalken.

I Ragunda kommun är det kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer som, på uppdrag av bygg- och miljönämnden, arbetar med tillsyn enligt miljöbalken.

Tillsyn

Tillsyn innebär bland annat att Bygg- och miljöenheten granskar anmälningar av nya anläggningar och lokaler, utreder klagomål, gör egna undersökningar och utredningar, tar prover på badvatten utomhus och i bassänger samt kontrollerar verksamheternas egenkontroll.

Hygienlokaler

Hygienlokaler är ett samlingsbegrepp för alla typer av lokaler där allmänheter erbjuds någon form av hygienisk eller fysisk behandling.

Hygienlokaler där yrkesmässig hygienisk verksamhet bedrivs som omfattar en skärande och/eller stickande verksamhet där det finns risk för blodsmitta är anmälningspliktiga. Sedan den 1 juli 2021 har anmälningsplikten utökats och omfattar även stickande och/eller skärande där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Exempel på nya anmälningspliktiga verksamheter är håltagning med håltagningspistol, rakning med rakkniv/rakblad mot huden och manikyr/pedikyr som använder stickande/skärande redskap.

Nedan följer några exempel på verksamheter som ingår i begreppet hygienlokal.

Anmälningspliktiga:

 • Akupunktur
 • Piercing
 • Tatuering
 • Fotvård
 • Injektionsbehandling (ex. utslätning av rynkor)
 • Diatermi

Ej anmälningspliktiga:

 • Hårvård
 • Sjukgymnastik
 • Massage

Anmälan om verksamhet

Om du planerar att öppna en ny hygienlokal med skärande och/eller stickande verksamhet ska detta anmälas till Bygg- och miljöenheten i god tid innan verksamheten påbörjas. Detta gäller även vid ändring av befintlig verksamhet och vid ägarbyte.

Egen kontroll

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt Miljöbalken vida hänsyn till miljön och människors hälsa. Det innebär bland annat att man ska ha tillräcklig kunskap om sin verksamhet för att kunna använda de skyddsåtgärder som krävs för att skydda människors hälsa och miljö. Det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan och är därför skyldig att visa att kraven uppfylls.

För att underlätta arbetet och möjliggöra en bra redovisning till myndigheter ska alla anmälningspliktiga verksamheter ha en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen (1998:901). Det innebär att den som bedriver verksamheten ska:

 • ha en skriftlig struktur över vem som ansvarar för vad
 • ha skriftliga rutiner för att hålla drift och kontroll av utrustning i gott skick
 • fortlöpande göra riskbedömningar utifrån miljö- och hälsosynpunkt
 • ha en förteckning över de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt.

I de fall verksamhetsutövaren väljer att frångå Socialstyrelsens råd och rekommendationer ska en riskbedömning genomföras och alternativa metoder redovisas inom ramen för verksamhetsutövarens egenkontroll.

Bygglov/ Bygganmälan

Verksamheten kan förutom anmälan enligt Miljöbalken även behöva bygglov eller bygganmälan. Du bör därför alltid ta kontakt med en bygglovhandläggare i samband med att man tänker öppna, ta över, eller göra ändringar i en lokal.

Inomhusmiljö

Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. En bra inomhusmiljö är därför viktig för människors hälsa. Det finns många olika problem som kan uppstå som påverkar inomhusmiljön. Till exempel kan fukt och mögel, bristfällig ventilation och buller leda till en dålig inomhusmiljö.

Klagomål på inomhusmiljö

Har du problem i din bostad med fukt, dålig lukt, att temperaturen upplevs vara för hög eller låg eller annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd, fastighetsägare, eller den som orsakar störningen. De bör därefter få en rimlig tid på sig att undersöka problemet och eventuellt göra något åt det. Om du upplever problem i en offentlig lokal (skola, hotell, vårdlokal) ska du i första hand kontakta den som bedriver verksamheten. Om problemet fortfarande kvarstår kan du kontakta Bygg- och miljöenheten hos oss på Ragunda kommun.

Radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Gasen som varken syns eller luktar kan på sikt vara skadlig för människors hälsa om du utsätts för den i hög halt under längre tid.

Radon i bostäder

Radon förekommer naturligt i berggrunden och i vissa byggnadsmaterial som till exempel blåbetong som tillverkades mellan 1929-1975. Radon kan därför finnas i höga halter i bostäder. Om radonhalten är högre än 200 Bq/m3 anses det utgöra en olägenhet för människors hälsa. Radonhalten i ett hus kan variera kraftigt beroende på tid på dygnet och årstid. Detta beror på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationen fungerar och hur ofta vädring sker.

Radon i vatten

Då radon förekommer naturligt i berggrunden kan bergborrade brunnar innehålla höga radonhalter. Halter på över 1000 Bq/l bedöms som otjänligt för både privata enskilda brunnar och vattenverk. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. Radon som dricks tas upp i magsäcken, transporteras ut i kroppen och den största delen andas man ut inom en timme. Störst risk för negativa hälsoeffekter av radon från vatten är vid inandning av den luft som avges från till exempel duschning.

Mäta radon

Om du vill kontrollera radonhalten i din bostad eller i ditt dricksvatten ska du kontakta ett ackrediterat laboratorium. Se vilka som är godkända i Swedacs register för ackrediterade företag.

Swedac ackrediteringsregister | Swedac Länk till annan webbplats.

Åtgärda radon

Vill du veta mer om radon, mätningar och åtgärder för att ta bort radon? På Boverkets hemsida kan du läsa mer.

Koll på radonhalten? - Boverket Länk till annan webbplats.

Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället samt att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta.

Bygg- och miljöenheten arbete

Bygg- och miljöenheten ansvarar för att åtgärder vidtas mot till exempel djur, vattentäkter, livsmedel, strandbad, avloppsanläggningar, ventilationsanläggningar och andra objekt som sprider eller misstänkts sprida smitta. Arbetet består även av att förebygga sådan smittspridning. Bygg- och miljöenheten är i dessa fall ansvarig för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning. Vid misstanke om objektburen smitta samverkar Bygg- och miljöenheten med bland annat regionens smittskyddsenhet och Livsmedelsverket.

Om du misstänker att du blivit smittad vid restaurangbesök eller bad bör du snarast kontakta Bygg- och miljöenheten så att vi har möjlighet att spåra smittkällan. Du kan också använda vår e-tjänst:

Anmälan om matförgiftning - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Smitta mellan människor

När det handlar om smittspridning eller misstänkt smittspridning mellan människor utreds ärendet av regionens smittskyddsenhet där smittskyddsläkaren är ansvarig. Smittskyddsenhetens kontaktuppgifter hittar du på Region Jämtland Härjedalens hemsida.

Smittskydd och vårdhygien - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.