Livsmedel

Vad du äter och dricker påverkar din hälsa. Det är därför viktigt att dricksvatten och livsmedel uppfyller de krav som finns.

I Ragunda kommun är det Bygg- och miljöenheten som bedriver tillsyn på uppdrag av Bygg- och miljönämnden. Tillsynen handlar om att kontrollera att både kommunala och privata verksamheter, som till exempel vattenverk, restauranger och skolkök, följer gällande livsmedelslagstiftning.

Registrering

Om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet som till exempel en restaurang eller ett café ska du ta kontakt med Bygg- och miljöenheten i god tid innan du startar verksamheten. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att lagstiftningen uppfylls. Du kan läsa mer om registrering här.

Matförgiftning

Matförgiftning beror på att du ätit något som innehåller bakterier, parasiter eller virus. Symtomen kan vara olika beroende på vad du har fått i dig. Om du misstänker att du har blivit sjuk och misstänker att det är på grund av mat eller dricksvatten ska du anmäla det till Bygg- och miljöenheten. Tänk på att göra din anmälan så snart som möjligt efter att du blivit sjuk. Du kan välja att lämna dina kontaktuppgifter eller att vara anonym när du lämnar din anmälan. Tänk på att du inte kan få återkoppling i ärendet om du väljer att vara anonym.

Du kan lämna in en anmälan genom att använda dig av vår e-tjänst genom att ringa till kommunens kundcenter på 0696-68 20 00. Om du vill vara anonym när du ringer, tänk på att inte uppge ditt namn eller andra personuppgifter under samtalet.

Anmälan om matförgiftning - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Bygg- och miljöenheten bedriver tillsyn på dricksvattenanläggningar för att se till att dricksvattnet håller god kvalitet och är säkert att dricka.

Registrering

Dricksvattenanläggningar som producerar mer än 10 m3 per dygn eller försörjer fler än 50 personer med dricksvatten ska registreras hos Bygg- och miljöenheten. Registreringskravet gäller även för anläggningar som producerar dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet, till exempel campingar och caféer. Även kommunala vattenverk omfattas av registreringskravet.

Dricksvattenföreskrifter

Anläggningar som omfattas av kravet på registrering omfattas av dricksvattenföreskrifterna. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att vattnet håller den kvalitet som ställs utifrån föreskrifterna. Bygg- och miljöenheten utför regelbunden tillsyn på de anläggningar som finns registrerade för att se till att de följer de krav som finns. Den 1 januari 2023 träder nya dricksvattenföreskrifter i kraft. Du kan läsa mer om de nya föreskrifterna på Livsmedelverkets hemsida:

Frågor och svar om nya dricksvattenföreskrifter (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Livsmedelskontroll

Livsmedelsanläggningar som är registrerade hos Bygg- och miljöenheten ska kontrolleras med jämna mellanrum vilket görs genom livsmedelskontroller. Livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå.

Ansvariga myndigheter

Arbetet med livsmedelskontroll fördelas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. Det är Livsmedelsverket som är den samordnande myndigheten för livsmedelskontrollen. Livsmedelsverket kontrollerar även vissa typer av anläggningar som äggpackerier, större mejerier och slakterier. Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen av primärproducenter som enskilda jordbruk och bärplockare. Kommunen kontrollerar exempelvis butiker, caféer och dricksvattenanläggningar.

Hur kontrollen går till

En livsmedelskontroll kan vara föranmäld eller oanmäld, vanligen görs oanmälda kontroller och de kan ske vid olika tidpunkter. Vid kontrollen kontrolleras inte hela verksamheten utan i stället väljs ett antal områden ut. Områden som kan kontrolleras är till exempel temperaturer, förvaring av livsmedel och märkning. När kontrollen är klar skrivs en kontrollrapport som innehåller det som framkommit under kontrollen. Om det upptäcks brister i verksamheten som gör att delar av verksamheten inte uppfyller livsmedelslagstiftningens krav skrivs det som en avvikelse i rapporten. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att avvikelser åtgärdas. Om avvikelsen inte åtgärdas kan det föranleda till att beslut skrivs om till exempel föreläggande eller förbud.

Riskklassning

Hur ofta en livsmedelsanläggning ska få kontroll avgörs av dess riskklassning. Riskklassningen baseras på bland annat vilken hantering som verksamheten har och hur stor verksamheten är.

Registrering och upphörande av livsmedelsanläggning

Om du planerar att starta en restaurang eller ett café ska du registrera verksamheten till Bygg- och miljöenheten. Anmälan om registrering ska lämnas in 14 dagar innan du påbörjar din verksamhet.

Hur vet jag om min verksamhet behöver registreras?

Om en livsmedelsverksamhet ska registreras beror på om denna har en viss kontinuitet och en viss grad av organisation. Men viss kontinuitet menas att verksamheten sker regelbundet och inte endast vid enstaka tillfällen. En viss grad av organisation kan till exempel innebära att vissa utrymmen ställs i ordning eller att man har anställd personal. Kontakta Bygg- och miljöenheten om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet.

Vad händer om jag inte registrerar min verksamhet?

Den som påbörjar en verksamhet utan att någon anmälan om registrering har gjorts, kan bli tvungen att betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek baseras på verksamhetens årsomsättning.

Upphörande eller ändring av livsmedelsanläggning

Om du säljer eller avslutar din verksamhet ska du anmäla det till Bygg- och miljöenheten. Om du planerar att göra större ändringar i din befintliga verksamhet ska du även anmäla det till Bygg- och miljöenheten.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.