Radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Gasen som varken syns eller luktar kan vid hög halt och långvarig exponering vara skadlig för människors hälsa.

Radon förekommer naturligt i berggrunden samt i vissa byggnadsmaterial, till exempel i blåbetong som tillverkades mellan 1929–1975.

Radon i bostäder och lokaler

Radonhalten i inomhusluft kan variera kraftigt beroende på årstid och tid på dygnet. Detta beror på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationen fungerar och hur ofta vädring sker.

Dricksvatten kan innehålla höga radonhalter eftersom radon förekommer naturligt i berggrunden. Om radonhalten i vattnet överskrider referensvärdet bör det inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Riskerna att dricka radonhaltigt vatten är små. Radon som tas upp via magsäcken transporteras ut i kroppen och den största delen andas man ut inom en timme. Störst risk för negativa hälsoeffekter av radon från vatten är vid inandning av den luft som avges från till exempel duschning.

Det finns fastställda referens-, gräns- och riktvärden för radon i byggnader och i dricksvatten. I exempelvis bostäder och allmänna lokaler ska inomhusmiljön inte ha halter som överstiger 200 Bq/m³. Om radonhalten i inomhusmiljön i en bostad eller lokal överstiger referensvärdet anses det kunna ha en negativ effekt på människors hälsa.

Det enda sättet att undersöka radonhalt i inomhusluft eller i dricksvatten är genom att göra en mätning.

Om du är ägare till en fastighet för bostadsändamål, är fastighetsägare eller verksamhetsutövare med rådighet över en allmän lokal är det din skyldighet att undersöka att radonhalten ej överskrider referensvärdet. Det är även din skydlighet att vidta nödvändiga åtgärder vid behov.

På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida hittar du mer information om radon, gränsvärden, mätningar samt åtgärder mot radon.

Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Mäta radon

Om du vill kontrollera radonhalten i din bostad eller i ditt dricksvatten ska du kontakta ett ackrediterat laboratorium. Se vilka som är godkända i Swedacs register för ackrediterade företag.

SWEDAC Länk till annan webbplats.

Om du är hyresgäst

Om du bor i en hyresrätt är det fastighetsägaren som har ansvaret för att kontrollera radonhalten. Hyresvärden är skyldig att sanera så snabbt som möjligt om radonhalten visar sig vara för hög. Om du som hyresgäst har frågor om radonhalt eller mätning av radon i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.