Tillstånd och anmälan

För vissa typer av verksamheter krävs det tillstånd eller anmälan till kommunen. Det finns även verksamheter som kräver tillstånd av andra myndigheter.

Tillstånd eller anmälan

Beroende på vilken typ av verksamhet du tänker starta kan den vara anmälningspliktig eller tillståndspliktig. Det är därför bra att kontakta Bygg- och miljöenheten innan du startar verksamheten eller gör förändringar i din befintliga verksamhet. Du bör även kontakta Bygg- och miljöenheten om du tänker ta över en redan befintlig verksamhet eller om du vill avsluta din redan anmälda verksamhet.

Tillståndspliktig verksamhet

Tillståndspliktiga verksamheter, A- och B-verksamheter, behöver söka tillstånd hos Länsstyrelsen och i vissa fall Mark- och miljödomstolen. Exempel på verksamheter som omfattas av tillståndsplikt är:

  • täkter
  • vindkraftsanläggningar
  • allmänna avloppsreningsverk

Anmälningspliktig verksamhet

Anmälningspliktiga verksamheter, C-verksamheter, innebär att en anmälan ska göras till Bygg- och miljöenheten. Exempel på verksamheter som omfattas av anmälningsplikt är:

  • skolor
  • bassängbad som är öppna för allmänheten
  • bensinstationer

Övrig verksamhet

Det finns även verksamheter som normalt sett inte behöver någon anmälan eller tillstånd, dessa verksamheter kallas för U-verksamheter. U-verksamheter ska ändå följa kraven i Miljöbalken och ligger under Bygg- och miljöenhetens tillsynsansvar. Exempel på verksamheter är mindre bilverkstäder och lägenhetshus.

Om du planerar att starta en verksamhet

På verksamt.se kan du hitta nyttig information om att starta och driva företag. Här finns även information om vad som kan vara bra att tänka på om du planerar att starta en verksamhet.

Till företag från myndigheter - verksamt.se Länk till annan webbplats.

Om bestämmelserna inte följs

Om anmälan inte görs eller om verksamheten inte har tillstånd kan det bli aktuellt med sanktionsavgift. Ärendet kan också överlämnas till åklagare för utredning vid misstanke om brott.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.