Växter och djur

Här finns information om bland annat djur som orsakar störning, djurskydd, tillstånd för att ha vissa djur, invasiva arter och animaliska biprodukter.

Djur i vår omgivning är ett kärt sällskap och av stor betydelse för många människor. Hur man som djurägare ska ta hand om sitt djur och hur vi människor ska förhålla oss till djuren är reglerat både i lag och genom kommunens lokala föreskrifter.

Djur som stör

Om du upplever att du blir störd av ett djur ska du i första hand kontakta djurägaren. Djurägaren måste därefter få tid på sig att åtgärda problemet. Om du har kontaktat djurägaren men fortfarande upplever att du blir störd kan du kontakta Bygg- och miljöenheten. För att Bygg- och miljöenheten ska kunna ställa krav mot djurägaren måste störningen anses vara en olägenhet för människors hälsa.

Du kan göra en anonym anmälan men det kan göra att handläggningen av ärendet försvåras och du kan inte få återkopping om vad som händer i ärendet. Om du ringer och presenterar dig med namn är du inte anonym.

Djur och lantbruk

Hundar och katter

Den som äger, eller tar han om en hund, ska hålla hunden under uppsikt och ansvarar för allt som hunden gör. Detta innebär bland annat att du ska se till att hunden inte orsakar skada eller olägenhet för andra människor, att du oftast behöver hålla din hund kopplad, plockar upp hundbajs samt visar hänsyn mot andra människor i samband med möten.

Under perioden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra uppsikt när ni är ute i naturen, i de flesta fall innebär detta att hunden ska hållas i koppel.

En kattägare omfattas inte av samma ”strikta ansvar” som en hundägare men har ändå vissa skyldigheter. En katt ska ha tillsyn minst två gånger per dygn. Alla katter ska vara ID-märkta så att ägaren kan identifieras vid behov. Katter får röra sig fritt utomhus men som ägare är du skyldig att se till att katten inte orsakar skador i form av ”avsevärda olägenheter”.

Lantbruk

För lantbruk, utanför detaljplanelagt område, med färre än 100 djurenheter krävs ingen anmälan till kommunen eller tillstånd från Länsstyrelsen för att bedriva verksamhet. Ett lantbruk med fler än 100 men färre än 400 djurenheter räknas enligt miljöbalken som en miljöfarlig verksamhet och ska anmälas till kommunen. Ett lantbruk med fler än 400 djurenheter kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Mer information om hur du beräknar djurenheter finns på Jordbruksverkets hemsida:

Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Tillstånd för att ha vissa djur

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd för att hålla djur som inte räknas som sällskapsdjur. Djur som omfattas är:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm.

Ansökan om tillstånd görs till Bygg- och miljöenheten.

Blankett - Ansökan om tillstånd att hålla djur Länk till annan webbplats.Blankett - Ansökan om tillstånd att hålla orm Länk till annan webbplats.

Djurskydd

Länsstyrelsen är den myndighet som har tillsynsansvaret för djurskydd enligt djurskyddslagen. Om du har frågor om djurskydd eller vill göra en anmälan om djur som far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Vid akuta ärenden ska du kontakta polisen.

Anmäl bristande djurhållning | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Vilda djur

Vilda djur som stör

Fastighetsägare har ett stort ansvar för att bedriva viltvård samt att ta itu med störande djur. Skabbrävar, grävlingar och andra djur som riskerar att sprida smitta eller orsaka skada är fastighetsägaren själv ansvarig att ta hand om.

Råd om hur du kan hantera vilda djur som grävlingar eller orm på din tomt finns på Naturvårdsverkets hemsida på sidan ”Råd om vilda djur”.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skadade, sjuka eller vilda djur

Om du hittar eller ser ett djur som är skadat eller uppenbart sjukt ska du kontakta Polismyndigheten på telefonnummer 114 14. Anmäl också alltid till polisen om du avlivat ett djur som inte får jagas. Mer information kan du få på Naturvårdsverkets hemsida, där kan du också läsa om trafikolyckor med vilt och om regler för skyddsjakt.

Om du hittar ett sjukt eller skadat djur på ett område där du har jakträtt har du rätt att avliva det, men tänk på att du måste ha polisens tillstånd om du ska skjuta inom detaljplanerat område.

Statens vilt

Vissa djurarter faller under kategorin "statens vilt". Dessa tillfaller staten när de dör eller skadas. Det gäller exempelvis björn, varg, järv och ett antal fågelarter. Du kan läsa mer om vilka djur som räknas som statligt vilt i paragraf 33 i Jaktförordningen. Om djur av dessa arter påträffas döda ska det snarats möjligt anmälas till Polismyndigheten på telefonnummer 114 14.

Statens veterinärmedicinska anstalt

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar bland annat med att kartlägga sjukdomar och ökad dödlighet hos vilda djur. Om döda vilda djur påträffas kan SVA i vissa fall önska att undersöka fynden. De fall som prioriteras är om flera döda djur påträffas på kort tid inom samma område eller vilda djur som visar/har visat sjukdomstecken på allvarlig smitta, eller där sådan kan misstänkas (exempelvis fågelinfluensa eller harpest). SVA är normalt sett inte intresserad av rapporter eller prover från vilda djur som dödats av väg- eller tågtrafik, vindkraft, fåglar som flugit in i fönster eller friska vilda djur som avlivats vid jakt eller av annan anledning.

Eventuella fynd kan rapporteras via online-formuläret på SVA:s hemsida:

SVA - Rapportera vilda djur Länk till annan webbplats.

Invasiva arter

Invasiva arter är växter, svampar eller djur som avsiktligt eller oavsiktligt har flyttats från sin naturliga miljö till en annan. En del av dessa arter har inte några naturliga fiender i sin nya miljö vilket gör att de kan breda ut sig obehindrat. Detta konkurrerar ut andra arter i dess omgivning vilket medför en negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

Rapportera in invasiva arter

Som privatperson kan du göra stor skillnad i arbetet med att hindra och förebygga spridning av invasiva arter genom att rapportera in fynd du hittat i naturen till SLU:s artdatabank. Detta bidrar till kartläggning av invasiva arter och deras spridning.

SLU - Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har ansvar för att bekämpa invasiva växter som påträffas på den egna fastigheten. Det är dock viktigt att bekämpningen sker på rätt sätt så att det inte blir en oavsiktlig spridning. Växtavfallet som uppstår när man bekämpar invasiva växter ska läggas i dubbla soppåsar som sedan försluts och tas med till en återvinningscentral.

Mer information om invasiva arter samt bekämpning och hantering av växtavfall från invasiva växter finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida:

Naturvårdsverket - invasiva främmande arter Länk till annan webbplats.

Animaliska biprodukter

Döda djur och biprodukter från slaktade djur som inte är avsedda som livsmedel är exempel på animaliska biprodukter (ABP).

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du som tar hand om döda djur och slaktbiprodukter göra det på ett säkert sätt. De delar av djuret som inte ska användas till matlagning, djurfoder eller gödselmedel räknas som slaktavfall. De delar av djuret som blir över efter styckning och tillagning i köket är hushållssopor. Avfall som uppstår vid slakt ska skickas iväg med Svensk Lantbrukstjänst som är godkänd transportör och som transporterar till en godkänd anläggning för destruktion.

Vilda djur

Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion såvida de inte misstänks för att bära en smittsam sjukdom. I sådana fall ska Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) kontaktas. Slaktavfall från vilda djur får ligga på fallplatsen i skogen, gärna långt in i skogen för att inte locka in rovdjur till bebyggelse. Slaktavfallet får inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer.

Nedgrävning av djur

Självdöda eller avlivade hästdjur och sällskapsdjur får grävas ner förutsatt att djuret inte dött av en epizootisk sjukdom samt att det finns tillgång till en lämplig mark. Vid nedgrävning av hästdjur ska en anmälan göras till Bygg- och miljöenheten som lämnar anvisningar om hur hästen får grävas ner.

Blankett - Anmälan om nedgrävning av hästdjur Länk till annan webbplats.

Miljöbrott att dumpa

Det är förbjudet att dumpa slaktavfall och döda djur i skogen. Om du har klagomål angående otillåten hantering av slaktavfall/animaliska biprodukter kan du kontakta Bygg- och miljöenheten.

Mer information angående hantering av animaliska biprodukter finns att hitta på Jordbruksverkets hemsida:

Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

 

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.