Ny översiktsplan på gång

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Ragunda kommun.

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är omfattande och tar oftast flera år från start till en antagen översiktsplan. Det är mycket material som ska samlas in, analyseras och kommunens ställningstagande i olika frågor ska arbetas fram.

Hur kan du påverka?

När en ny översiktsplan tas fram görs det i dialog med kommunens invånare, politiker och andra intressenter. Det betyder att du som invånare i Ragunda kommun kan vara med och tycka till om hur du vill se Ragunda utvecklas.

Ragunda kommun har under våren 2022 bjudit in invånare i kommunen till en tidig dialog. Här hittar du infomation om dialogmöten och sammanställningar av de tidiga dialogmötena som genomfördes i Stugun, Hammarstrand och Bispgården samt för företagare:

Medborgardialoger och samråd

De olika stegen i framtagandet av ny översiktsplan

Initierande

Det vanligaste sättet att starta arbetet med en översiktsplan är genom en aktualitets prövning som beslutats politiskt. Då beslutar politiken om kommunen ska starta arbetet med en ny översiktsplan eller ändring eller ett tillägg. Från och med hösten 2022 kommer detta ske genom upprättande av en planeringsstrategi som redovisar om eller vilka delar av en översiktsplanen som är inaktuell.

I den här fasen samlas material in och dialog tas med både kommunala verksamheter, politiker och invånare i kommunen med mera. Olika ställningstagande och viljeinriktningar arbetas fram och som sedan presenteras i samband med samrådet. Denna del i processen med framtagandet av en översiktsplan är omfattande och lång, men är också viktig för att få till en bra helhet för kommunens framtida mark- och vattenanvändning.

Samråd

Kommunen presenterar ett förslag till en ny översiktsplan som samråds med myndigheter, invånare, företagare, föreningar med flera för att få in synpunkter på förslaget. Medborgardialoger genomförs. Översiktsplanen är ute på samråd i två månader.

Granskning

Efter att översiktsplanen varit ute för samråd och kommunen justerat och gjort ändringar utifrån de synpunkter som inkommit ska kommunen skicka ut planen på granskning. Översiktsplanen ska vara ute på granskning i minst två månader.

Antagande

Efter att granskning genomfört och översiktsplanen justerats och ändrats utifrån inkomna synpunkter antas översiktsplanen av kommunfullmäktige i kommunen.

Hur arbetar Ragunda kommun med den nya översiktsplanen?

Ragunda kommun har nu kommit en bra bit i arbetet med kommande översiktsplan Ragunda 2050 i samarbete med Sweco.

Arbetet styrs och leds av en arbetsgrupp bestående av representanter från Sweco, Bygg- och miljöenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen.

Vi har också två referensgrupper med:

  • Tjänstemän från samtliga förvaltningar
  • Politiker från styrande och opposition

Det har genomförts flera dialoger med bland annat vägföreningar, barn och unga vid kommunens grundskolor, tidiga medborgardialoger och en företagsträff.

Agenda 2030 och översiktsplanen

I kommuners grunduppdrag ingår samhällsplanering som direkt eller indirekt bedöms kunna omsättas i praktisk handling av Agenda 2030 på lokal nivå. Översiktsplanen ses i detta sammanhang vara ett lämpligt strategiskt dokument för hur en kommun integrerar Agenda 2030 på lokal nivå.

Här finns mer information om Agenda 2030:

Agenda 2030 för hållbar utveckling - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Ragunda kommun deltog också i Glokala Sverige, vilket var ett kommunikations- och utbildningsprojekt som syftade till att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Tidsplan

Maj 2023

Kommunens tjänstemän och politiker arbetar tillsammans med Metria med att färdigställa ett samrådsförslag till ny översiktsplan. Ett samrådsförslag till ny översiktsplan planeras vara färdig i maj.

Juni 2023

Förslag till samrådsförslag till ny översiktsplan till kommunfullmäktige.

Juni-september 2023

Översiktsplanen ska vara ute på samråd från mitten av juni till slutet av september och finns tillgänglig för intresserade att läsa och komma med synpunkter. Översiktsplanen kommer finnas tillgänglig att läsa i både PDF och genom en digital plattform.

Augusti 2023

Samrådsmöten

Efter samråd

En samrådsredogörelse tas fram som ska granskas. Sweco i samarbete med kommunens tjänstemän kommer att sammanställa och göra eventuella justering av förslag till ny översiktsplan innan den åter skickas till kommunfullmäktige för beslut om granskning. Översiktsplanen planeras antas under andra halvan av 2024.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.