Enskilt vatten och avlopp

Bor du utanför tätorterna har du troligen eget vatten och avlopp. Då ansvarar du själv som fastighetsägare för ditt vatten och avlopp.

Om du ska anlägga ett avlopp krävs det anmälan eller tillstånd från Bygg- och miljönämnden.

Mer om slamtömning

Enskilt avlopp

Är man inte ansluten till det kommunala avloppsnätet behöver man själv ordna sitt avlopp, detta kallas för enskilt avlopp. Fastigheter utanför tätbebyggt område har oftast någon form av enskilt avlopp. För permanentbebyggelse består avloppsanläggningen oftast av en slamavskiljare där slam och fasta partiklar avskiljs. Därefter renas avloppsvattnet i någon form av infiltration eller filter. 

Många enskilda avlopp måste förbättras

Många avloppsanläggningar på landet är mycket gamla och består i stort sett bara av en slamavskiljare och en ledning bort från huset. Nästan alla bakterier och näringsämnen hamnar då i närliggande bäckar och vattendrag. Sådana avlopp är sedan länge förbjudna, och måste byggas om.

Du behöver tillstånd eller anmälan

Nästan alla typer av ändringar eller installationer av avloppsanläggningar måste anmälas till Bygg- och miljönämnden. I de flesta fallen krävs det även tillstånd. Om du missar att anmäla eller ansöka om tillstånd riskerar du att drabbas av en sanktionsavgift och en tillsynsavgift för utredning av ärendet.

Tillståndsprocess

1. Kontakta en avloppsentreprenör och ta reda på vilken lösning som passar din fastighet.

2. Skicka in en komplett ansökan/anmälan på planerad anläggning till Bygg- och miljöenheten.

Ansökningsblankett finns här:

Ansökan, anmälan om inrättande av avloppsanläggning - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

3. Tid med Bygg- och miljöenheten bokas för inspektion på plats.

4. Invänta beslut innan du bygger din anläggning.

5. Genomförande och slutbesiktning.

Avgift

Avgifter för handläggning av avloppsäranden tas ut enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Taxan för 2023 är 877 kr per timme.

Handläggningstiden varierar med typ av anläggning. För ansökan om enskild avloppsanläggning till ett hushåll med WC tas en avgift för fyra timmar. För anmälan av en avloppsanläggning för endast BDT-vatten (bad-, disk-, och tvättvatten) tas en avgift för tre timmar. Tillsynsavgiften för inventering av enskilda avlopp är en timme.

Kontrollera med skatteverket om du kan få ROT-avdrag för anläggandet av ert avlopp.
 
Ytterligare information om enskilda avlopp hittar ni på avloppsguiden.se, det går även bra att kontakta Bygg- och miljöenheten.

Kontakta bygg och miljlö:

bygg.miljo@ragunda.se

0696-68 20 00

Enskilt vatten

Många med egna brunnar har bra vatten. Du som har egen brunn ansvarar för vattenkvaliteten och skötseln själv.

Kontrollera ditt vatten!

Under sommarsäsongen dricks det mer brunnsvatten. Då är det viktigt att veta att vattnet är bra. Kom ihåg att det är du som är brunnsägare som ansvarar för kvaliteten på vattnet, och att du tar rätt prover. Livsmedelsverket rekommenderar provtagning av dricksvatten från enskilda brunnar minst vart tredje år, ännu oftare om flera fastigheter är anslutna till brunnen eller om små barn dricker av vattnet.

Har du frågor kan du kontakta Ragunda kommuns miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Registrera din brunn i brunnsarkivet

Nu finns möjlighet för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera;

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Att kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
  • Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registrering

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben:

Brunnsinventering (sgu.se) Länk till annan webbplats.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU:s hemsida:

Databasen brunnar (sgu.se) Länk till annan webbplats.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är din brunn redan registrerad?

Surfa runt i Brunnsarkivets kartfunktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kolla om din brunn är med. Oavsett om den är det eller inte så kan du ha ytterligare information att fylla på med.

SGUs Kartvisare Länk till annan webbplats.

Arsenik i dricksvatten

Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i berggrunden och i jorden. Gränsvärdet för arsenik i dricksvatten är 10 µg/l och halterna kan variera naturligt mellan olika platser, även lokalt.

Hur kan arsenik påverka hälsan?

Arsenik kan påverka hälsan både om man utsätts för ämnet tillfälligt eller under lång tid. Att få i sig höga halter under lång tid ökar risken för cancer i hud, lunga, urinblåsa och troligen även i lever och njurar. Det kan också leda till hjärt- och kärlsjukdom, leverskada, kronisk hosta, diabetes och hudförändringar.

Känsliga grupper

Foster och barn är de grupper som är mest känsliga för negativ påverkan av arsenik. Arsenik passerar moderkakan, men väldigt lite går över i bröstmjölk. Arsenik kan påverka utvecklingen av nervsystemet och immunförsvaret. Att foster och små barn är särskilt känsliga för sådana effekter beror på att hjärnan fortfarande utvecklas. Det är därför extra viktigt att ta prov på dricksvattnet när man har små barn i hushållet.

Utredning privat dricksvatten i norra Sverige

Arbets- och miljömedicin (AMM) är ett kompetenscentrum för norra Sverige med uppdrag att förebygga, utreda, bedöma och bidra till att åtgärda ohälsa som har samband med arbete och omgivningsmiljö, samt att bedriva forskning och undervisning.

Arbets- och Miljömedicin har gjort en utredning som belyser naturlig förekomst av oorganisk arsenik i privat dricksvatten i norra Sverige. Ragunda kommun ingick i denna utredning vars mål var att kartlägga vattenkvaliteten i provtagna enskilda vattenbrunnar samt bedöma hälsorisker.

Du kan läsa den fullständiga utredningen här:

Arsenik i privat dricksvatten i norra Sverige.pdf (regionvasterbotten.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.