Arkiv och diarium

För att skydda allmänheten och medias rättigheter att ta del av handlingar hos myndigheter finns ett antal styrande lagar.

Offentlighetsprincipen som beskriver att allmänhet och massmedia har rätt att läsa de allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda och som finns i kommunen.

Tryckfrihetsförordningen ställer krav på hur allmänna handlingar ska hanteras.
Offentlighet- och sekretesslagen anger bestämmelser om hantering av allmänna handlingar samt t.ex. vilka handlingar som kan omfattas av sekretess.

Arkivlagen styr hur myndigheternas handlingar ska vårdas.

Diarium

Alla handlingar som kommer in till kommunen eller som upprättas i kommunen ska hålla ordnade så att man lätt kan hitta dem och så att allmänhet och media enkelt ska kunna ta del av dem. Kommunen är skyldig att föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen och detta register kallas för diarium.

I diariet finns sålunda handlingar som kommit till eller skickats från kommunen. Man brukar säga "inkomna och upprättade handlingar". Så länge som handlingen inte är färdig (upprättad) är den inte offentlig, det vill säga vem som helst får inte läsa den.

När en handling kommer till kommunen registerars den i diariet och en mängd uppgifter om handlingen antecknas - datum, handlingens typ, innehåll, avsändare eller mottagare med mera, samt vid behov till vilket ärende handlingen hör. Alla ärenden får även ett diarienummer så att det ska vara lätt att hitta.

Om så önskas skickas en bekräftelse på mottagen handling ut. Den som ansvarar för registreringen kallas registrator och vill du läsa en allmän handling ta då kontakt med denne.

Arkiv

Genom åren inkommer och upprättas en mängd handlingar i kommunen. Allt sparas inte men det som ska bevaras överförs så småningom till kommunen arkiv.

Kommunens arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering.
Handlingarna i det kommunala arkivet ska bevaras och hållas ordnade och vårdas så att de underlättar:

  • rätten att ta del av allmänna handlingar
  • behovet av information för rättskipning och förvaltning
  • forskningens behov
  • dokumentationen av myndigheternas verksamheter
  • effektiviteten i förvaltningen

Kommunens arkiv är en del av kulturarvet och ska främja medborgarnas möjlighet att ta del av handlingarna tillexempel för forskning, sökning av gamla beslut eller uppgifter om bygghandlingar på din fastighet.

Ansvarig för arkivet är arkivmyndigheten och i Ragunda kommun är det Kommunstyrelsen.
Vill du läsa någon gammal handling?

Ta då kontakt med Kundcenter.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad