Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Kommunen är skyldig att tillsammans med beslutet skicka information om hur beslutets överklagas. Tjänstemän på kommunen har också skyldighet att hjälpa till med överklagan om så önskas.

Missnöjd med beslut? 

Beslut som fattas med stöd av kommunallagen kan överklagas genom laglighetsprövning.
När det gäller beslut som fattas med stöd av någon speciallag kan överklaganderegler finnas i lagtexten. Saknas sådana helt överklagas beslutet genom laglighetsprövning.

Står det att överklagande prövas av länsstyrelse eller av allmän förvaltingsdomstol, är det förvaltningsbesvär som gäller.

I vissa lagar finns kompletta hänvisningar till om ett beslut överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Förvaltningsbesvär

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning.

Förvaltningsbesvär kan bara lämnas av den som berörs av beslutet, och måste lämnas in inom tre veckor.

Förvaltningsbesvär lämnas till kommunen. Den som fattat beslutet (nämnd, utskottet eller tjänstemannen) gör först en bedömning om ärendet ska omprövas, det vill säga ändras, eller inte.

Om beslutet inte omprövas av kommunen sänds det vidare till förvaltningsrätten, eller i vissa fall länsstyrelsen beroende på vilken fråga beslutet gäller. Domstolen avgör sedan fråga och kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. >>.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning, även kallat kommunalbesvär, handlar om ifall beslutet tillkommit på rätt sätt, det vill säga om det är lagligt. Har kommunen exempelvis överskridit sina befogenheter genom beslutet?

Laglighetsprövning får bara göras av en kommunmedborgare, och överklagandet måste ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla.
Kommunens offentliga anslagstavla finns på kommunkontoret i Hammarstrand.

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning,
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.
Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Bestämmelser om laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade länkar

Dokument


Uppdaterad