Digital skylt

Projektet Digital skylt ska hjälpa våra besökare i Döda Fallet att få en bra information över området och om våra samarbetspartners.

Vi har idag ca 40 000 besökare i Döda Fallet och vi behöver utveckla vår information på området.
Utsikt/entré-platsen är idag ogestaltad. Det är en fin entréväg för gående både från den övre
parkeringen(trappa genom tallskog) och den nedre (bilfri gångväg med utsikt).

Digitala skärmar

Informationen om vart man har kommit och vad som väntar besökaren är dock knapphändig. Vi vill i arbetet med att åskådliggöra informationen arbeta med digitala skärmar för en hållbar lösning och för att också kunna möta våra
internationella gäster.

En utveckling av digital media för att presentera områdets historia och våra samverkanspartners skapar nya interaktiva sätt att berätta och skapar en tydlighet av vårt platsvarumärke.

Generellt vill vi också minimera antalet reklamskyltar och istället satsa på informationspunkter där reklam kan vara en del, men fokus bör ligga på information och berättelser om området.

Med digitala skyltar ökar vi tillgängligheten och kunskapen om platsens historia. Våra företag kan exponera sina
verksamheter på ett tilltalande sätt, vilket i sin tur leder till ökad kunskap om Ragunda kommun och vad som erbjuds här. Allt för att öka platsens attraktivitet!

Uppdaterad