En attraktiv region

Idag finns inget samordnat arbete för att visa på näringslivet och offentlighetens kompetensbehov samt att öka antalet innevånare. Det finns heller ingen gemensam process för att ta emot, välkomna, och integrera nyinflyttade i länet.

Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt, där region Jämtland Härjedalen har projektansvaret, med länets kommuner, MIUN, Länsstyrelse, Länsförsäkringar Jämtland, Jämtkraft AB, övriga näringslivet samt intressesammanslutningar såsom IUC Z-Group AB, Samling Närings-liv, Företagarna, Handelskammaren

Syfte

Jämtland Härjedalen saknar arbetskraft och behöver bli fler innevånare. Syftet med projektet är också att det skall leda till att ett utvecklat samarbete skapas mellan det offentliga och det pri-vata så att man på ett effektivare sätt kan arbeta med att attrahera den arbetskraft som idag är svårrekryterad/saknas för såväl företag som inom det offentliga.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad