Förenkla - helt enkelt

Ragunda kommun kommer att delta i utbildingen Förenkla - helt enkelt, för att förbättra dialogen med våra företag.

Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Att underlätta företagande ger också invånare i kommunen större möjligheter att förverkliga sina drömmar. För det är vad företagande ofta är.

Att människor startar företag eller var företag väljer att etablera sig påverkas i regel av faktorer som kommunen i det korta perspektivet kan ha svårt att påverka. En faktor som kommunen emellertid kan påverka direkt och som har stor betydelse för företagens möjlighet att verka, etablera sig och växa är det lokala företagsklimatet

Mål

Målet med Förenkla - helt enkelt är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten att starta, verka och växa.

Målgrupp

Förenkla – helt enkelt är en utbildning för alla medarbetare, chefer och förtroendevalda i Ragunda kommun som möter företagen.

Utbildningens form

Utbildningen tar avstamp i det som företagen själva anser viktigt. Det finns många studier och undersökningar från akademin, Tillväxtverket, Tillväxtanalys och inte minst olika företrädare för näringslivet som beskriver behovet av en bra kommunal service. I bred bemärkelse, men framförallt inom myndighetsutövning. Slutsatsen är att kommunen behöver arbeta brett och sammanhållet och att alla kommunens pusselbitar stärker helheten.

De olika pusselbitar som vi tar upp genom utbildningen är:

  • Tydligt ledarskap
  • Ökad förståelse för företagens behov och utmaningar
  • Attityd och bemötande gentemot företagen
  • Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövningen
  • Dialog med företagen och kommunikation kring näringslivsfrågor
  • Näringslivets kompetensförsörjning och samverkan skola och näringsliv
  • Mäta företagsklimatet och sätta mål

Upplägget

Block 1, Förträff

Vi tar fram en plan för utbildningen.

Block 2, Stor utbildningsdag för alla i kommunen som möter företagen 22 mars kl.9-16

En stor gemensam dag där kommunens mål tydliggörs, deltagarna får kunskap om hur företagandet ser ut idag och inspiration att ta ett personligt ansvar för kommunens utveckling av företagsklimatet.

Fördjupning för alla som har en myndighetsutövande roll mot företagen:

"Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövningen."

En heldag med fokus på bemötande, servicegrad, regeltillämpning, organisationskultur och innovationstänkande.

Program:

08:30 - 09:00 Drop in-fika
09:00 - 09:20 Kommunens inledning Mikael Westin, Kommunstyrelsens ordförande
09:20 - 09:50 Inledning, Thomas Forslin
09:50 - 10:10 Paus
10:10 - 11:00 Kan entreprenörer och byråkrater förstå varandra? Anders Johnson, Skriftstället AB
11:00 - 11:10 Samtal i bänkarna, bensträckare
11:10 - 12:00 Du som möter företagen. Attityder och det professionella bemötandet, Kicki Grunditz, Värdskapet AB
12:00 - 13:00 LUNCH
13:00 - 13:55 Platsinnovation: Designdriven utveckling av attraktiva samhällen, Helena Karlberg.
13:55 - 14:20 Temafrågor i utbildningen, Thomas F
14:20 - 14:45 Fika
14:45 - 15:40 Så tycker företagen! En företagares upplevelse av vardagen och kommunen, Lars Ericson
15:40 - 15:50 Samtal i bänkarna. Formulera ”skicka med-frågor” till internat.
15:50 - 16:00 Summering, SKR, kommunen, avslutning

Block Fördjupning 31 maj klockan 9-16

09:00 Introduktion. Thomas Forslin

09:20 Hur hjälper vi varandra att lyckas? - att arbeta med näringslivsklimat är ett teamwork. Ulrika Riseby. Great Consulting

10:20 Fika

10:40 Ulrika Riseby fortsättning…

12.00 Lunch

13:00 Den empatiske byråkraten. Anders Persson, Linköpings Universitet

14:15 Fika

14:35 Tillämpningar i teori och praktik. Thomas Forslin

Grupparbete, redovisning, summering

15:45 Avslutning

Block 3 Avslutande dag – så här lägger vi vårt pussel

Gemensam dag där föredrag blandas med att ni berättar för varandra om era pusselbitar. Vad som görs och vad som kommer att göras på olika förvaltningar.

Har du frågor om projektet?

Kontakta Utvecklingsenheten!

Mail: naringsliv@ragunda.se

Tel. Kundcenter 0696-68 20 00

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad