Folkhälsa

Folkhälsa handlar om gruppers hälsa, inte enstaka individers. Folkhälsa är inte bara att äta nyttigt eller röra på sig utan det är ett stort hälsofrämjande arbete till hela befolkningen med många olika delmål. Arbetets stora mål är jämlikhet i hälsa; att alla ska ha samma möjligheter till att göra hälsosamma och medvetna val, och att skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället ska jämnas ut.

Hälsa är ett brett begrepp som innefattar både god livskvalitet, framtidstro, trygghet, stabil ekonomi, goda sociala relationer och goda fysiska och psykiska möjligheter. Allt detta är områden som kommunen på olika sätt arbetar med. Folkhälsoarbetet i kommunen handlar mycket om att politiker och andra beslutsfattare ska besluta utifrån ett folkhälsoperspektiv, alltså med hänsyn till hur grupper av medborgares hälsa väntas påverkas av ett visst beslut. 

Exempel på folkhälsofrågor är hur kommunen väljer att stödja och utveckla kultur-, fritids- och föreningsliv, stärka föräldraskap, stödja i ekonomiska frågor, stödja elever till goda skolresultat och skapa och bevara arbetstillfällen.

Hur sker folkhälsoarbete i kommunen?

Folkhälsoarbetet i Ragunda är övergripande och finns med i det mesta som kommunen arbetar med, även om vi inte alltid pratar om det så tydligt. Arbetets inriktning styrs delvis utifrån vad som beslutas i det lokala brottsförebyggande rådet/folkhälsorådet (BRÅ), samt utifrån regionala styrdokument och lagstiftning. 

Kommunen jobbar även extra mycket med socioekonomisk utveckling mellan 2018-2020 och det arbetet väntas ge långsiktig, positiv effekt på folkhälsan. Mer om det arbetet återfinns här>>

På nationell nivå

Riksdag och regering har nyligen antagit en ny proposition (2017/18:249) med 8 nationella målområden för folkhälsoarbetet, dessa är:

  • Det tidiga livets villkor
  • Kunskaper, kompetenser och utbildning
  • Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  • Inkomster och försörjningsmöjligheter
  • Boende och närmiljö
  • Levnadsvanor
  • Kontroll, inflytande och delaktighet
  • En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

På nationell nivå bedrivs folkhälsoarbetet genom och i samverkan mellan bland annat Folkhälsomyndigheten, politiska organ, regioner, andra större myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad