Alkohol- och drogförebyggande arbete

Alkohol- och drogförebyggande arbete är 1 av 11 målområden inom folkhälsoarbetet. Det är ett arbetsområde där flera myndigheter och kommunala verksamheter jobbar tillsammans för att förebygga skadligt bruk av alkohol, narkotika, doping och tobak.

Mycket av arbetet riktas till ungdomar och vårdnadshavare för att ungdomar ska vänta till högre ålder innan de provar alkohol, att de inte börjar med tobak och helt och hållet låter bli narkotika och doping.

Var kan jag få hjälp och stöd?

Missbruk, riskbruk eller skadligt bruk av alkohol, tobak, cannabis eller andra droger är tyvärr inte så ovanligt. Hjälp finns att få och du som på ett eller annat sätt är drabbad är inte ensam! Via länkarna längre ner på sidan kan du få hjälp, eller genom att kontakta kommunens individ- och familjeomsorg (IFO) eller Region Jämtland Härjedalen.

Nationell ANDT-strategi:

ANDT står för alkohol, narkotika, doping och tobak. Ibland pratar man om ANDTS där s står för spel om pengar. Det finns en nationell strategi som allt förebyggande arbete utgår från. Det övergripande målet med den är "ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk".

Strategin innehåller 7 långsiktiga mål. Dessa är:

  1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
  2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak.
  3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.
  4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt.

I Ragunda leds det förebyggande ANDT-arbetet (ANDT= alkohol, narkotika, doping och tobak) av vårt lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) där bland annat polis, hälsocentral, individ- och familjeomsorgen, skolan, säkerhetssamordnaren, folkhälsoutvecklaren och politiker sitter med. ANDT-samordningen hålls samman via en medarbetare inom Elevhälsan.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad