Ekonomi

Här kan du läsa om hur vi använder pengarna som du betalar i skatt. Du hittar skattesatser, ekonomistyrningspolicy, årsredovisning, verksamheternas kostnader samt budget och lite annat smått och gott för Ragunda kommun.

Ekonomiavdelningen är kommunens centrala enhet för ekonomiadministration och uppföljning av verksamheter. Vi arbetar bland annat med att ta fram och följa upp kommunens budget, bokslut och redovisning. I avdelningens verksamhet ingår även administration av inkommande fakturor och debitering av kommunens avgifter och taxor (ej hyror, vatten och sopor).

Kommunalskatt

För en genomsnittlig kommun står kommunalskatten för ungefär 70 procent av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Den kommunala skattesatsen för Ragunda kommun är 23,22 kr.

Statsbidrag och avgiftsfinansiering

Kommunerna får också statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel äldreomsorg och barnomsorg.

Ekonomistyrningspolicy - 2012-01-20 reviderad KS 2012-10-02, KF 2012-10-24, 2013-05-06, 2014-02-04, 2014-06-25

Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i kommunallagen.

Där stadgas bland annat att kommunfullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder skall även tillämpa lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Redovisningsprinciper som är särskilt betydelsefulla framgår av kommunens årsredovisning. För att förtydliga ansvar och befogenheter har det inom Ragunda Kommun utarbetats ekonomistyrningsprinciper. I ekonomistyrningsprinciperna fastslås regler och principer som syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering och uppföljning samt i det samlade resursutnyttjandet.

Ragunda kommuns ekonomistyrningspolicy

Budget - Vad kostar varje verksamhet

Kommunfullmäktige tar budgetbeslut i juni varje år och fördelar då kommunens resurser på de olika verksamheterna. Det är det viktigaste ärendet de har. De ska se till att kommunen använder pengarna på ett sätt som ger Ragundaborna så bra service som möjligt.

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det handlar inte bara om att få helheten att gå ihop ekonomiskt för en kommun. Det är minst lika viktigt att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför sina uppdrag enligt de ekonomiska ramarna och politikernas beslut.

Syftet med kommunens verksamhet är inte att göra vinst på skatteintäkterna, utan att se till att kommunen ger medborgarna så bra service som möjligt. Det är kommunfullmäktige som bestämmer den ekonomiska ramen och vilka åtaganden varje nämnd/verksamhet ska ha. Beslutet grundar de på skatteintäkter och stadsbidrag.

Relaterade länkar

Dokument


Uppdaterad