Medborgardialog

Medborgardialog är ett sätt att ta vara på kommuninvånarnas synpunkter på aktuella frågor.

Dialog betyder samtal, och medborgardialogen är i grunden ett samtal mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Kommuninvånarna kan på så sätt få inflytande också mellan valen, och de folkvalda får bättre underlag för beslut som ska fattas.

Medborgardialog innebär inte direkt demokrati. Dialogen är ett komplement till vår representativa demokrati, där valda politiker fattar besluten.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad