Genomförda medborgardialoger

Här kan publicerar vi anteckningar från genomförda medborgardialoger i Ragunda kommun.

Stugun, 26 augusti 2021

Den 26 augusti hölls medborgardialog i Stugun. Fullmäktiges ordförande, Stefan Nilsson (KD) modererade mötet och på plats var förutom ett anta fullmäktigeledamöter även representanter från Stugubygdens framtid, PRO samt engagerade medborgare.

Mötet utgick ifrån de frågor som Stugubygdens framtid skickat in i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den i juni 2021. Nedan anteckningar är på inget sätt ett uttömmande dokument över dialogen men kan ses som en påminnelse om ett antal frågor och svar som behandlades under dialogen. Dokumentet är inte heller författat från en kronologisk ordning utan är sorterat uppdelat på diskuterade ämnen.

Bostadssituationen

Mikael Westin, (C), informerar om att det råder bostadsbrist för äldre i Stugun är inget nytt. Många idéer finns, det har även varit på tapeten att använda Nornan för boenden för äldre i någon form. Utredningen vad gäller Bergegårdens framtid ska ligga till grund för ett beslut om hur man ska råda bot på bostadsbristen för äldre.

Trygghetsboende saknas i Stugun. Ett sådant måste skapas. Men allt hänger ihop med detta. Antalet platser på Bergegården är upp till verksamheten.

Det fungerar inte för kommunen att renovera lägenheter. Det är likadant i övriga orter i länet.

Kommentar från Monika Palm:

Det kan inte ska ta över ett år att renovera en lägenhet. Man ska sätta krav på entreprenörerna. Verksamhetschefer som kan driva på renovering bör finnas i kommunen, det bör bli mer systematiskt arbete. Cheferna bör se till att deadlines hålls.

Svar

Mikael Westin (C) svarar att styrningen av tjänstemän måste förbättras och när man upphandlar måste man sätta skarpa krav.

Kommentar från Elisabet Yngström (S).

Hyresgästföreningen har tagit fram en åtgärdslista och presenterat för kommunen. Bland annat förekommer vattenskador. Dessa bör åtgärdas. Det ska inte behöva gå 5 år. Riktlinjer på färdigställande av lägenheter, tidsaxel för färdigställande av renoveringar bör kunna sättas av politiken.

Svar

Mikael Westin, svarar att det finns jättemycket att jobba på den biten. Det ligger på chefsnivå och inte på politisk nivå att se till att renoveringar görs. Att sätta en tidsaxel på renoveringar av lägenheter är svårt, då det kan vara olika stora renoveringsbehov på olika lägenheter.

Kommentar från Carola Engström:

Det finns inga tomter i Östersund. Man kanske kan tänka sig att bygga i Östersund. Ragunda måste marknadsföra tomterna nu. Det kommer ta för lång tid för kommunen att lägga ut tomterna till försäljning.

Svar

Mikael Westin (C) håller med. Man borde ha en anslagstavla på hemsidan. Tomterna ska ut till försäljningen.

Kommentar från Monika Palm.

Från kommunens håll borde man ha marknadsfört tomterna mer, med fiktiva bilder så att potentiella köpare kan se ett hus framför sig.

FRÅGA.

Vi ser att Stugun i dagsläget är kommunens tillväxtmotor och vi undrar vad kommunen vidtar för åtgärder för att främja den positiva trend vi har i Stugun?

Svar

Mikael Westin. En lokal utvecklingsplan ska tas fram för Stugun, det kommer att påbörjas efter att program och handlingsplan för näringsliv antagits i kommunstyrelsen. Tanken med utvecklingsplanerna är att ta vara på de starka delarna och stärka de svagare.

FRÅGA.

Kanske man snart kan bygga nya hus i Stugun, finns planer på att ta initiativ kring denna fråga från kommunens håll?

Svar

Mikael Westin framhåller att han tagit kontakt med bankerna och intresset ökar. Det är positivt för hela kommunen om man kan få inflyttning till Stugun. Även finansiering av nybyggen ska tas med i de lokala utvecklingsplanerna. Medborgarna, bankerna och kommunen ska hjälpas åt.

Kommentar från Monika Palm.

De tomterna som kommunen äger bör fräschas upp och vara uppmärkta så att det framgår tydligt. Att få till svar från tjänstemännen att man ska googla för att få information om tomterna är inte bra.

Carola Engström poängterar att mellan 10 och 15 familjer kollar på varje hus i Ragunda. Man måste förbereda tomterna och göra det klart.

Mikael Westin berättar att grannar tack och lov har tagit hand om tomter så att många ser fina ut. Politiken har inte stoppat försäljning och marknadsföring.

Lennart Skoog (S) framhåller att det nu gäller det att hela kommunen vaknar. Inga tomter finns i Östersund. Synsam etablerar sig i Östersund. Woolpower bygger ut. Finns många som kan tänka sig att flytta till Stugun. Tjänstepersonerna bör uppmärksammas att man bör marknadsföra.

Fråga från Monika Palm. Har kommunen någon möjlighet att marknadsföra sig till Östersunds etableringar?

Mikael Westin har suttit i möte med Östersunds kommunalråd men det är svårt att vända sig direkt till företagen.

Anders Frimert (S) framhåller att kommunen borde ha en mer proaktiv tjänstemannakår. Man tar inte tag i saker från tjänstemännen. Nu när huspriserna stiger måste de styrande ta tydligt tag och stöta på tjänstemannakåren via kommundirektören. Hur ska vi få till att tomterna kommer ut till försäljning?

Mikael Westin svarar att han inte är nöjd att det inte har hänt något mer, men att man inte bara kan sparka en stab. Det har varit för lite personal på samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket i sig inte är något försvar. Kommunen måste vara aktiva.

Anders Frimert (S) framhåller att ingen ska sparkas. Man måste dock se till att medarbetarna arbetar på ett annat sätt. De måste man vara på tårna efter att politiken fattar beslut. Annars får man från politiken stöta på kommundirektören. Tjänstemännen kommer uppenbarligen ingen vart. Man vill ha resultat.

Mikael Westin framhåller att ny samhällsbyggnadschef är på plats sedan i måndags.

Annica Lindström (C) påpekar att den mäklare som fått uppdraget att sälja kommunens fastigheter har slutat av personliga skäl och att sälja tomter för 1 krona är kapitalförstöring, utan tomterna ska säljas till marknadsvärde, vidare hävdar Lindström (C) att det inte finns några tomter till salu för 1 krona.

Detta påpekar Carola Engström, Mikael Westin (C) samt Anders Frimert (S) att det gör och att detta gäller tills annat är beslutat.

Under dialogen diskuteras även tomtförsäljningar som gjorts i andra delar av kommunen, där nya ägarna i förekommande fall uppfört vedförråd och friggebodar. Stugubygdens framtid framhåller att detta kan regleras i köpekontrakten.

Elisabet Yngström (S) framhåller att visionen är viktig för politikerna. Det är vad Stuguborna intresserar sig för. Det är inte bra att skylla på tjänstemännen. Tjänstemännen blir vad politikerna gör dem till. En ny utvecklingsplan för var och en av kommunens större orter är en utmärkt vision för politiken att se vad vi kan göra på de olika platserna.

Mikael Westin, (C) framhåller att hur Stugun ska utvecklas ska ske i samråd med medborgare och föreningslivet. Vidare informerar Westin om att hans vision är att bromsa upp befolkningsutvecklingen och att det är nu vi ska göra det. Politiken ska förbereda och kratta manegen.

Stefan Nilsson (KD) föreslår att man anordnar ett event i Stugun, där man kan marknadsföra kommunen och presentera densamma.

Stugubygdens framtid framhåller att ingen mäklare arbetar gratis och att Stugubygdens framtid kan ta på sig att sälja och marknadsföra tomterna.

Bergegården

Mikael Westin framhåller att kommunen ska ha kvar Bergegården. Hur många platser som ska finnas ska verksamheter föreslå.

Jonas Andersson (S) informerar att planen för byggandet i Stugun var att börja med förskolan och sedan renovera Bergegården. Det var därför man drog ner antalet platser på Bergegården. Det fanns även planer på Humlan att göra trygghetsboende. Att ta tillvara på kraften som finns och tillse att stödfunktioner i kommunen finns är viktigt. Till syvende och sist är det en ledarskapsfråga. Att verkställa beslut är kärnan.

Anders Frimert (S) poängterar att så fort förskolan var klar skulle Bergegården renoveras. Alla partier har tidigare lovat detta under förra mandatperioden och man lovade så i tidningarna. Men man har inte hållit det löftet. Många äldre flyttar inte till särskilda boenden idag, för att det inte finns plats. Stugun borde, som det största upptagningsområdet i kommunen, ha ett värdigt äldreboende.

Ingela Frimert framhåller att det ser illa ut på innergården på Bergegården. PRO har städat på innergården och snyggat till, vilket borde ha gjorts av kommunen.

Mikael Westin (C) svarar att han ska ta med sig frågan och återkomma varför Samhällsbyggnadsförvaltningen inte tagit hand om innergården.

Slutligen påpekar Anders Frimert (S) att man även beslutat om försäljning av industrimark mitt emot Ica i Stugun. Frimert framhåller att man måste marknadsföra även industritomter och att man skulle kolla upp hur många tomter som är till salu för beslutet var att om man köper en mark var man tvungen att bygga – det ska inte vara en uppställningsplats för redskap.

Föreningarnas driftbidrag

Stuguns föreningsliv upplever att Stugun särbehandlades i många frågor. Stuguns föreningsliv kräver att vi får en redovisning över de driftbidrag som de olika föreningar i kommunen får utdelat och en redogörelse på hur fördelningen är gjord. Vad baserar sig bidrag på?

Svar från Mikael Westin. De styrande har inte gjort någon förändring av driftbidraget sedan de tog över. Den 13 september kommer en person att anställas för att jobba 50 procent med föreningsliv och 50 procent med folkhälsa. Föreningsbidragen har varit väldigt röriga. Bidragen har legat på olika ställen i budgeten. Man måste nu ta ett helhetsgrepp. Arbetet startade men stannades upp på grund av pandemin. Driftbidragen bör även inkluderas i ordinarie budgetarbete och siffran ska vara levande varje år eftersom kostnaderna stiger med tiden.

Kommentar från Monika Palm. Att redovisa hur driftbidragen delats ut borde inte vara så svårt. Pengarna som skulle till Stuguns bollklubb. Vart tog dessa vägen?

Mikael Westin svarar att kommunen måste ta ett helhetsgrepp. Bidraget måste fördelas baserat på hur stor verksamhet samt hur många aktiviteter respektive förening anordnar. Westin ber att få återkomma i frågan om hur pengarna har fördelats.

Anders Frimert (S) framhåller att bidragen ska vara likvärdiga. Alla ska i grunden ha lika mycket pengar. Men man förfördelar när man står för elavgifter och nätavgifter för vissa. Slalombackarna får olika bidrag, likaså slalomklubben och längdåkningsklubben. De föreningar som fått för lite bidrag bör få detta korrigerat retroaktivt. Pandemin är ett mantra, som är enkelt att skylla på. Sammanställning av bidragen finns redan och därför bör bidragen kunna rättas.

Monika Palm. Hur kan Hammarbacken få en halv miljon i driftbidrag? Hur kan en privatperson få dessa pengar?

Mikael Westin kommenterar at man har fått igen liftkort, preparerade skidspår likaså. Backen kommer aldrig gå med vinst. Man sålde denna för att kommunen inte skulle gå mer back.

Carola Engström kommenterar att i Stugun arbetar medborgarna i backen ideellt.

Anders Frimert (S) kommenterar att beslutet från politiken var att bidragen skulle fasas ut. Det är konstigt att man får otroligt mycket pengar på en ort men mindre på de andra. Det är helt okej att ge 500 000 kronor till en lift och man tar med sig hur man ska kompensera andra backarna. Det viktiga är att det ska vara rättvist.

Badhuset i Stugun

Elisabet Yngström (S) lyfter badhuset i Stugun. Badhuset har varit stängt sedan den 8 mars.

Mikael Westin (S) svarar att det inte finns någon expertis i Ragundas organisation. Konsulten fick covid och det blev försenat. Man tror att det kommer vara klart inom tre veckor från att byggföretaget kommer hit.

Ingela Frimert frågar om toalett och dusch och gråvattentömning i Stugun. När planeras det att bli färdigställt?

Mikael Westin tar med sig frågan och återkommer till Stugubygdens framtid.

Lennart Skoog (S) meddelar att han varit i kontakt med kommunchefen och har fått besked från kommunchefen att upphandling pågår. Det är märkligt att den kan pågå under så lång tid. Ser ett väldigt stort behov av en offentlig toalett i Stugun. Många husvagnar och husbilar efterfrågar det. I Stugubygdens framtid är man väldigt besviken att man inte fick toaletten i sommar.

Carports

Monika Palm. Den 15 april blev det diskussioner om ett medborgarförslag om carports. I Svaret från tjänstemannen framgick det att det gick att hyra carports. Det finns inte en enda ledig carport ledig i Stugun. Det vore rimligt för de äldre att kunna få en carport.

Mikael Westin. Carports till hemtjänsten ska vara klart innan snön kommer. Ärendet gällande carports till hyresgäster gick tillbaka till tjänstemännen för vidare utredning och jämförelse med andra kommuner.

Göran Holm framhåller att det inte är frågan om carports till alla lägenheter. Utan åtta carports till 24 lägenheter.

Anders Frimert (S) påpekar att En carport är en investering. Om vi ska bygga detta kan man ta ut en högre avgift för carportshyran. Det händer inget från kommunens sida. Man kan kolla om hyresgästerna är villiga att betala mer hyra om de får en carport.

Inflyttning av företag till Nornan

Mikael Westin meddelar att man lagt ner jättemycket kraft för att få hit en etablering. Man har fört kontakt med regionen och vindkraftsbolag. Man har verkligen försökt från tjänstemän och politiker att få hit etablering, särskilt från regionen.

Carola Engström påpekar att man hellre väljer att renovera en fastighet i Hammarstrand för mångmiljonbelopp istället för att flytta en enhet från Hammarstrand till Nornan där det finns nya, renoverade och ändamålsenliga lokaler. Från Stugun försöker man dessutom ideellt marknadsföra lokalen.

Carola Engström frågar även om de bör vara oroliga för att den enda samlingslokalen man har i Stugun ska säljas? Samlingslokalen bör man kunna särskilja från kontorslokalerna vid en eventuell försäljning.

Mikael Westin svarar att om kommunen inte får någon vändning måste man börja titta på vilka fastigheter som kostar mycket pengar och vilka fastigheter man kan försälja.

Dialog förs även om av kommunen finansierade utsmyckningar i form av blommor. Stugubygdens framtid poängterar att detta har skett i Bispgården och Hammarstrand tidigare, men inte i Stugun. Denna sommar har dock kommunen ordnat blommor på torget.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad