Så styrs kommunen

Ragunda är en av Sveriges 290 kommuner och består av cirka 5000 invånare. Kommunerna ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Det här är kommunen skyldig att erbjuda

 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning
 • Överförmyndarverksamhet

Annan verksamhet

En kommun kan också erbjuda annan verksamhet. I Ragunda kommun finns bl.a. öppen förskola, fritidsverksamhet, näringslivs-och landsbygdsutveckling samt kultursamordnare.

Kommunernas uppgifter regleras i kommunallagen och i flera andra lagar, t.ex. socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, skollagen.


Ragunda kommuns politiska organisation

I Ragunda kommun är kommunfullmäktige den högsta beslutande instansen. 

Vart fjärde år väljer kommunmedborgarna sina representanter. Kommunfullmäktiges operativa instans heter kommunstyrelsen. Förutom den finns bygg- och miljönämnden och överförmyndarnämnden.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder och vad dessa nämnder ska arbeta med.
Kommunfullmäktige väljs av invånarna vart fjärde år, samtidigt som riksdags- och landstingsvalet. I direkta val fördelas de 25 mandaten mellan partierna som ställt upp i kommunvalet. Kommunfullmäktige väljer i sin tur kommunstyrelse och övriga kommunala nämnder och styrelser.
Under nuvarande mandatperiod har Socialdemokraterna 9 platser, Centerpartiet 8, Allt för Ragunda 2, Sverigedemokraterna 2, Vänsterpartiet 1 och Kristdemokraterna 1 ledamot. 2 ledamöter är partilösa.


Kommunfullmäktiges sammanträden hålls enligt ett fastställt schema. Allmänheten är välkommen att följa sammanträdena. Plats, tid och aktuella ärenden presenteras i förväg i Ragundabladet och här på kommunens webbplats. Här kan du även se sammanträdena i efterhand via webb-TV. Handlingarna från sammanträdena är offentliga och finns att ta del av här på webbplatsen.


Läs mer om kommunfullmäktige >>


Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan sägas motsvara regeringen och har 11 ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget.


Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige utser förutom kommunstyrelsens ledamöter även ett kommunalråd, som företräder den politiska majoriteten och verkar som kommunstyrelsens ordförande,

och ett oppositionsråd som företräder oppositionen och även verkar som kommunstyrelsens 2:a vice ordförande.


Kommunstyrelsen leds av kommunalrådet Mikael Westin (C). I kommunstyrelsen fördelas platserna så här: Socialdemokraterna 5, Centerpartiet 3, Allt för Ragunda 1 och partilösa: 2.


I Ragunda kommun är kommunstyrelsen också ansvarig nämnd för äldre- och handikappomsorg (hemvård), skola-barnomsorg, socialtjänst, näringsliv, gymnasie- och Komvuxutbildning, näringslivs- och utvecklingsfrågor, kultur, fritid och räddningstjänst.


Läs mer om kommunstyrelsen >>


Nämnder

Kommunens arbete är så omfattande att kommunstyrelsen inte ensam kan klara att besluta om alla ärenden. Därför finns ett antal politiska tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige.
Politikerna, med undantag från kommunalrådet och oppositionsrådet, är så kallade fritidspolitiker, det vill säga att de har arbete vid sidan av sitt förtroendeuppdrag.
Nämnderna ska i så stor utsträckning som möjligt fatta besluten själva utan att involvera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I Ragunda kommun finns tre nämnder; bygg- och miljönämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden.
Innan ett ärende kommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har det ibland behandlats i någon av nämnderna. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har gett nämnderna rätt att besluta i vissa frågor genom så kallad delegation.


Läs mer om kommunens nämnder >>


Verksamheter

Under kommunstyrelsen och nämnderna finns verksamheter med anställda som bereder ärenden, verkställer beslut som politikerna fattat och bedriver all övrig verksamhet som kommunen ansvarar för. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman som tillsammans med verksamheterna ansvarar för att beslut verkställs.

Bolag

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform, till exempel RetAB.


Revision

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska hela den kommunala verksamheten, oavsett i vilken juridisk eller organisatorisk form verksamheten bedrivs.


Läs mer om revisionen >>

Uppdaterad 2020-07-14 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet