Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är "kommunens riksdag".

Ärenden i fullmäktige får väckas av:   

  • En nämnd
  • En ledamot genom motion
  • Revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget
  • En fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det
  • Medborgare genom medborgarförslag


Ärenden från regeringen eller statliga myndigheter, till exempel i form av utredningar som kommunen ska lämna synpunkter på, tas också upp i Kommunfullmäktige.


Kommunfullmäktiges ledamöter i Ragunda kommun >>


Här följer några begrepp som kort beskriver arbetet i kommunfullmäktige:   


Frågor
En ledamot kan skriftligen lämna en fråga till någon av ledamöterna i kommunfullmäktige. Frågan ska lämnas in innan sammanträdet börjar och svar bör lämnas under samma sammanträde. Frågan ska handla om ganska enkla sakförhållanden och ska inte att skapa någon politisk debatt.  En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige.   

Interpellation   

En interpellation (fråga) ska handla om frågor som är av större intresse för kommunen. Intepellationen riktas till ett kommunalråd eller en nämndordförande. Alla ledamöter i fullmäktige har möjlighet att delta i en debatt om frågan. Frågan ska besvaras skriftligt och leder inte heller den fram till något beslut i fullmäktige. 

Motion   

En motion är ett förslag som måste utredas och prövas utifrån olika synpunkter.

Fullmäktige får sedan ta ställning till motionen genom ett beslut. 

Återremiss    

Återremiss betyder att en majoritet av ledamöterna anser att de behöver ett bättre underlag och mer information och fakta för att kunna ta beslut. Ärendet skickas då tillbaka för att utredas bättre.

Minoritetsåterremiss   

Om minst 1/3 av de närvarande ledamöterna begär det kan ett ärende skickas tillbaka för komplettering/ändring.   

Bordläggning   

En majoritet kan begära att ett ärende bordläggs och får då vänta till nästa sammanträde. Det kan handla om att tiden inte räcker och ärendet kan vänta. Stora och principiellt viktiga frågor tas däremot upp på det aktuella sammanträdet. 

Minoritetsbordläggning 

Om minst 1/3 av de närvarande ledamöterna begär det kan beslutet i ett stort och viktigt ärende  senareläggas. Beslutet skjuts upp till nästa sammanträde utan att utredas ytterligare. Minoritetsbordläggning kan bara ske en gång i samma ärende. 

Tjänstemännen

Tjänstemännen i kommunens verksamheter är de som verkställer politikernas beslut. Det kan vara lärare, förskolepersonal, socionomer, ekonomer, utredare, tekniker m fl. Det är också tjänstemännen som förbereder ärendena till de olika nämnderna och kommunfullmäktige.

Uppdaterad 2020-08-20 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet