Information förskola och skola om coronaviruset

Här finns information om coronaviruset covid-19 till dig som är vårdnadshavare. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Förskola och grundskola

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.


Barn, elever och medarbetare ska stanna hemma även vid milda sjukdomssymtom så som hosta, snorighet och feber. Personen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.


I fall elev/barn insjuknar på skolan eller kommer till skolan med symtom kommer vi kontakta vårdnadshavare/ förälder så att ni kan hämta hem era barn.


Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon.

 

Ändrade rutiner för hämtning och lämning på förskolan

Från och med 7 april sker hämtning och lämning av barn på förskolan utomhus.

Ändrade rutiner för hämtning och lämning på förskolan

Från och med 7 april gäller besöksrestriktioner på Ragunda kommuns samtliga skolor, förskolor och fritidshem.

Länstrafiken förbereder kollektivtrafiken för skolstart

Från och med den 17 augusti drar skolorna igång igen och antalet passagerare beräknas öka i kollektivtrafiken. För att undvika att trängsel uppstår kommer Länstrafiken att bevaka antalet passagerare.

 

- Vi följer våra inarbetade rutiner och vi kommer att använda all kapacitet vi har utöver ordinarie trafik för att undvika trängsel. Vi jobbar i nära samarbete med de upphandlade trafikföretagen i länet och följer tillsammans läget, säger Lisa Wallin, tf områdeschef kollektivtrafik Region Jämtland Härjedalen.


Det finns ingen nationell definition av trängsel i kollektivtrafiken. Däremot finns en regional riktlinje framtagen för regiontrafiken, den riktlinjen säger, en person per sittplats och att i största möjliga mån undvika stående passagerare. I stadstrafiken kommer stående passagerare att tillåtas då fordonen är byggda för hög andel stående.


- Vi kommer att använda alla tillgängliga resurser inom stads- och regiontrafik och vi gör allt för att undvika trängsel. Men det finns en problematik i tillgången av bussar och chaufförer, antalet är inte obegränsat, säger Lisa Wallin.

Under torsdagen presenterades branschorganisationen Svensk kollektivtrafik och Sveriges kommuner och regioner den branschvägledning som tagits fram för kollektivtrafik. Vägledningen innehåller förslag på åtgärder som Länstrafiken kan göra för att hantera kollektivtrafiken under hösten.


- Ett av förslagen är att analysera resandeflödet och utifrån behov planera om eller omfördela resurserna i trafiken. Hitintills har kollektivtrafiken inte haft några trafikstörningar med anledning av Corona och det finns i princip ingen sjukfrånvaro bland chaufförer, säger Lisa Wallin.


I vägledningen betonas också vikten av att resenärerna tar eget ansvar och följer föreskrifter och allmänna råd kring att hålla avstånd och att enbart resa när man är helt frisk.
- Vi ber resenärer och allmänhet om förståelse och vi behöver hjälpas åt i denna extra ordinära situation, säger Anders Byström, regional utvecklingsdirektör Region Jämtland Härjedalen.


Information om Corona och länets kollektivtrafik finns här:
https://ltr.se/din-resa/information-corona/länk till annan webbplats

Till personal inom och vårdnadshavare med barn i förskola eller skola under Covid-19-pandemi

Förskolor och skolor har överlag goda rutiner och erfarenhet av att arbeta med barn, ”smittor” och infektionssäsonger av olika slag så som höstblåsor, vattkoppor, ”magsjuka” m.m. Under Covid-19-situationen
har man skapat tydliga rutindokument och stöd för personal för att minska risken för smittspridning i förskola och skola.


Rådande situation med Covid-19 orsakar naturligt oro och osäkerhet, i samhället och även i förskola och skola. Trygghet likväl som en jämlikhet för alla barn kan skapas genom tydlig kommunikation och följsamhet till de riktlinjer som myndigheter med specialistkunskap förmedlar.


Med stöd i Folkhälsomyndighetens och vår lokala Smittskyddsenhets riktlinjer gäller följande för barn i förskole- och skolverksamhet:

  • Barn ska som alltid hållas hemma från förskola och skola vid ett akut insjuknande med symptom tydandes på infektion (dvs feber, snuva, halsont, hosta, kräkning/diarré o dyl.). Efter 2 dagars symptomfrihet kan de återgå i verksamheten.
  • Barn kan återgå i förskoleverksamhet trots kvarstående innsnuva/kondenssnuva eller torrhosta, under förutsättning att de är feberfria och med opåverkat allmäntillstånd (piggt barn!) samt att de har varit hemma från förskolan i minst 7 dagar.
  • Vårdnadshavare/närstående som lämnar barn på förskola eller skola ska vara friska enligt ovan.
  • Syskon eller familjemedlemmar som är friska och inte har några symptom kan gå till förskola, skola och arbete som vanligt.


Det beskrivs också på Folkhälsomyndigheten och 1177, där du kan läsa mer: 1177/Covid-19 - coronaviruslänk till annan webbplats

 

I förskolans och skolans lokaler och för personal gäller för närvarande förstärkta hygienrutiner.

 

Det finns i dagsläget inget som tyder på att förskola och skola är verksamheter speciellt utsatta för smittspridning av coronavirus. Möjlighet för personal att bli provtagen avseende coronavirus finns via
respektive Hälsocentral.


Barnhälsovården och BVC är förskolans medicinska resursenhet. Elevhälsan och Skolsköterskan är skolans medicinska resursenhet. Om du som barn, förälder eller personal har fler frågor eller funderingar vänd dig gärna till din BVC, din skolsköterska eller den Hälsocentral som ni tillhör.


Rätten till Förskola - Barn ska få gå i förskolan så mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det
innefattar även barn med rätt till 15 timmar förskolevistelse per vecka.
Utifrån skolförfattningarna finns det i dagsläget inte några möjligheter för huvudmän att hantera personalbrist eller minska smittspridning genom att begränsa rätten till förskola för vissa barn. Det är i enlighet med Barnkonventionen viktigt att ta hänsyn till barnets bästa i alla beslut som berör barn.

Gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Våra gymnasieskolor i länet har normal undervisning på skolorna från och med starten av höstterminen. Se respektive skolas hemsida för vad som gäller.

Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för den kommunala gymnasieskolsverksamheten i Östersund, Bräcke, Krokom och Ragunda kommun.


Kommunala gymnasieskolor:


Fristående gymnasieskolor i Östersund:

Ragunda kommun förbereder för eventuell stängning av skolor och förskolor

I dagsläget finns det inget beslut om att grundskolor eller förskolor ska stänga.

 

Vi följer den nationella och regionala händelseutvecklingen noga och är beredda på att situationen snabbt kan ändras.

 

Med anledning av senaste tidens händelser gällande COVID-19 och rekommendationen om att gymnasieskolor och övrig vuxenutbildning skall gå över till distansundervisning så förbereder våra grundskolor och förskolor sig på en eventuell stängning och fjärr-samt distansundervisning.

Ragunda kommun vill säkerställa en hög kvalité på barns och elevers utbildning även då vi kan komma att ställas inför förändrade förutsättningar för att bedriva undervisning. Vi planerar för att
det här kan bli långvarigt och barn-och utbildningsförvaltningen ser över hur man ska hantera personalförsörjningen om många av oss skulle bli sjuka. En konsekvens kan bli att ett färre antal pedagoger behöver undervisa ett större antal elever samtidigt än vanligtvis.


Mer information om en eventuell stängning och fjärr- och distansundervisning kommer att komma så fort som möjligt innan stängning.

Distansundervisning för äldre elever

För äldre elever i årskurs 6-9 förbereder grundskolorna sig på att bedriva fjärr- samt distansundervisning. Ragunda kommun säkerställer att eleverna får information på skolan om hur det praktiskt ska lösas.

Förutsättningar för yngre elever

För yngre elever från förskoleklass fram till och med årskurs 5 förbereder vi undervisning på plats under förutsättning att personal finns att tillgå. Här följer vi givetvis de nationella rekommendationerna och riktlinjer som kommer.

Barnomsorg för prioriterade yrkesgrupper

Det kan komma regeringsbeslut om att kommunen måste stänga alla förskolor och grundskolor totalt. Ragunda kommun inväntar nationella riktlinjer för hur kommunen ska säkerställa omsorg för de barn och elever vars vårdnadshavare har samhällsviktiga funktioner.

Kulturskolan

Kulturskolan bedriver tills vidare sin ordinarie verksamhet så långt det är möjligt.


Om stor, akut personalbrist uppstår i kommunens grundskolor så
minskar/stänger Kulturskolan ner sin verksamhet och går in som
resurspersonal i dessa.


Detta kan då innebära att spellektioner måste ställas in.
Vi ber om överseende med detta och hoppas att ni förstår situationen.

Samverkan

Kommunen samverkar med Region Jämtland Härjedalen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill påminna om att det i förskola och skola råder sekretess och vi kommer därför inte att kommentera enskilda fall. Det är viktigt att alla hjälps åt med att inte röja enskildas identitet eller att sprida obekräftade uppgifter.

Uppdaterad 2020-09-01 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet