Extra ordinära händelser och kriser

Vad är en extraordinär händelse?

Med extraordinär händelse avses sådan händelse som:

  • Avviker från det normala
  • Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • Kräver skyndsamma insatser

För att du som kommuninvånare ska känna dig trygg och säker har alla kommuner enligt lag uppdrag att ta fram planer för hur man ska hantera extraordinära händelser. En särskild nämnd, krisledningsnämnden, kan inkallas och får bland annat överta beslut som normalt åligger andra nämnder.  

Krisledningsnämnden i Ragunda >> Öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad