Kommunens säkerhetsarbete

Lars Amrén är Ragunda kommuns säkerhetssamordnare. För att kunna hantera en kris eller extraordinär händelse har kommunen en utsedd krisledningsgrupp bestående av tjänstemän och en krisledningsnämnden bestående av politiker.

Krisledningsgruppen följer läget och leder verksamheternas arbete under händelsen och rapporterar till krisledningsnämnden. Nämnden ansvarar för att fatta beslut som kan få omfattande påverkan på verksamheten och medborgarna.

En kris är en händelse som till sin karaktär går utöver organisationens vanliga arbetsuppgifter och under en begränsad period är mycket krävande.

För att kunna agera vid en händelse krävs övning och utbildning. Detta sker kontinuerligt dels inom kommunen men även i samverkan med övriga aktörer i länet.

I kommunens plan för extraordinära händelser finns krisledningsorganisationen beskriven samt de lagar som styr verksamheten.

Olycksförebyggande

Kommunen har skyldighet att arbeta med att förebygga bränder och andra olyckor för att skydda människors liv och hälsa, egendom och miljö. Kommunen ska stärka den enskilde att kunna hantera en olyckssituation bland annat genom information och rådgivning.

Då den enskilde eller en verksamhet råkar ut för en olycka eller överhängande fara för olycka och inte längre själv kan klara av att hantera situationen övergår ansvaret till staten eller kommunen. Räddningstjänst råder.

Brandskyddsarbete

För att förebygga tex bränder så arbetar kommunen med det systematiska brandskyddsarbetet ute i varje verksamhet. Personalen genomför kontroller av utrymningsvägar, skyltningar, test av brandposter mm och eventuella brister rapporteras till chefen för att åtgärdas.

I brandskyddspolicy för Ragunda kommun Pdf, 96.9 kB. finns roller och ansvar för detta beskrivet.

Ansvarsfördelning Fastighetsägare Pdf, 71.1 kB.

Zamzyn Z

Utifrån inträffade händelser bl.a. i våra grannkommuner så vet vi att det är relativt vanligt med anlagda bränder i skolan. En brand i en skola är förknippad med stora kostnader för samhället och svåra konsekvenser för den som anlägger den.

Ragunda kommun deltar i ett länsgemensamt arbete för att minimera skolbränder genom att man pratar om konsekvenserna, agerar redan vid indikationer på oroligheter, samverkar såväl med skola, polis, räddningstjänst och Individ- och Familjeomsorgen.

Vi har även genomfört utbildningar för elever i högstadiet och deras föräldrar för att uppmärksamma dessa på vilka konsekvenser som en skolbrand ger inte bara för samhället utan även för förövaren.

Säkerhetsskydd och hot

Att skydda våra tjänstemän och politiker mot hot och våld är av största betydelse. Ingen ska känna sig rädd för att gå till jobbet och göra sin uppgift. Ragunda kommun har tagit fram en plan för hot och våld mot såväl anställda tjänstemän och för förtroendevalda politiker.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad