POSOM- Psykologiskt och socialt omhändertagande

I Ragunda kommun finns en POSOM-grupp, som vid en större händelse/kris, t ex en  större brand, finns till förfogande för de som vistas i kommunen och är i behov av stöd.

POSOM står för - Psykologiskt Och Socialt OMhändertagande och ska vid en krissituation fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande efter större kriser, olyckor och katastrofer.

Målet för POSOM är:

  • ge psykologisk och social "första hjälp" vid olyckor när ordinarie resurser inte räcker till
  • vid behov ge stöd kort tid efteråt om inte ordinarie verksamhet finns att tillgå
  • vid behov förmedla fortsatt stöd
  • på detta sätt förebygga psykisk ohälsa på sikt

Ragunda kommuns POSOM-grupp är indelade i en ledningsgrupp och en stödgrupp som kan verka i hela kommunen.

Ledningsgruppen består av representanter för kommunen, räddningstjänsten, kyrkan och vården. Ledningsgruppens uppgift är bl.a. att upprätta informations- och stödcentrum, larma stödgrupperna samt leda och planera för POSOM-gruppens verksamhet.

Stödgrupperna har bl.a. till uppgift att i samband med en större olycka/händelse ta hand om personer som är drabbade och ge emotionell första hjälpen.
Med i grupperna sitter människor med olika kompetenser. Uppdraget är frivilligt.

POSOM larmas vid en händelse av räddningstjänsten eller polisen. Det kan gälla händelser såväl inom som utom kommunens gränser där kommunens innevånare är drabbade.

Larmet går till ledningsgruppen som i sin tur beslutar om insats och kallar in stödgrupperna vid behov.

Mer information

Intresserad av att POSOM? Vill du ingå i Stödgrupperna? Frågor i allmänhet kring POSOM och krishantering? Kontakta Ragunda kommuns säkerhetssamordnare >>

Relaterade länkar


Dokument


Uppdaterad