Säkerhet och kris

Kommunens arbete med säkerhet och kris syftar till att så långt som möjligt skapa en trygg och säker tillvaro för de som vistas i kommunen. Oavsett om det handlar om en olycka som drabbar ett fåtal personer eller en extraordinärhändelse som påverkar samhällets grundstenar. Kommunen har ansvar för att planera och förbereda för att kunna hantera detta. I ansvaret ligger också att i största möjligaste mån förebygga riskerna genom att åtgärda fel och brister.


KONTAKT Polis, Räddningstjänst och Hjälptelefoner >>

Kommunens säkerhetsarbete   

Lars Amrén är Ragunda kommuns säkerhetssamordnare. För att kunna hantera en kris eller extraordinär händelse har kommunen en utsedd krisledningsgrupp bestående av tjänstemän och en krisledningsnämnden bestående av politiker.


Krisledningsgruppen följer läget och leder verksamheternas arbete under händelsen och rapporterar till krisledningsnämnden. Nämnden ansvarar för att fatta beslut som kan få omfattande påverkan på verksamheten och medborgarna.


En kris är en händelse som till sin karaktär går utöver organisationens vanliga arbetsuppgifter och under en begränsad period är mycket krävande.

För att kunna agera vid en händelse krävs övning och utbildning. Detta sker kontinuerligt dels inom kommunen men även i samverkan med övriga aktörer i länet.

I kommunens plan för extraordinära händelser finns krisledningsorganisationen beskriven samt de lagar som styr verksamheten.


Olycksförebyggande


Kommunen har skyldighet att arbeta med att förebygga bränder och andra olyckor för att skydda människors liv och hälsa, egendom och miljö. Kommunen ska stärka den enskilde att kunna hantera en olyckssituation bland annat genom information och rådgivning.

Då den enskilde eller en verksamhet råkar ut för en olycka eller överhängande fara för olycka och inte längre själv kan klara av att hantera situationen övergår ansvaret till staten eller kommunen. Räddningstjänst råder.


För att förebygga tex bränder så arbetar kommunen med det systematiska brandskyddsarbetet ute i varje verksamhet. Personalen genomför kontroller av utrymningsvägar, skyltningar, test av brandposter mm och eventuella brister rapporteras till chefen för att åtgärdas. I brandskyddspolicy för Ragunda kommun finns roller och ansvar för detta beskrivet.

Zamzyn Z

Utifrån inträffade händelser bl.a. i våra grannkommuner så vet vi att det är relativt vanligt med anlagda bränder i skolan. En brand i en skola är förknippad med stora kostnader för samhället och svåra konsekvenser för den som anlägger den.

Ragunda kommun deltar i ett länsgemensamt arbete för att minimera skolbränder genom att man pratar om konsekvenserna, agerar redan vid indikationer på oroligheter, samverkar såväl med skola, polis, räddningstjänst och Individ- och Familjeomsorgen.

Vi har även genomfört utbildningar för elever i högstadiet och deras föräldrar för att uppmärksamma dessa på vilka konsekvenser som en skolbrand ger inte bara för samhället utan även för förövaren.

Din säkerhet

När något inträffar – en olycka eller en större kris så ska kommunen och andra ansvariga myndigheter agera för att minimera skadorna och återställa till det normala. Men det ligger även ett ansvar på dig som privatperson. Du måste vara medveten om att saker kan inträffa och vidta nödvändiga åtgärder. På Myndighetens för samhällsskydd och Beredskaps hemsida www.dinsakerhet.selänk till annan webbplats  finns information om vad du kan göra för att vara beredd och vad du kan göra för att förebygga att saker inträffar.

Viktiga frågor att ställa sig är t.ex.:

När kollade jag batteriet i brandvarnaren senast?

Har jag en batteridriven radio hemma?

Ska jag ut och köra när det är klass 2 varning för storm?

Vad händer hos mig när strömmen går?

Hur vet räddningstjänsten vem de ska ringa om jag råkar ut för en olycka?

Säkerhetsskydd och hot

Att skydda våra tjänstemän och politiker mot hot och våld är av största betydelse. Ingen ska känna sig rädd för att gå till jobbet och göra sin uppgift. Ragunda kommun har tagit fram en plan för hot och våld mot såväl anställda tjänstemän och för förtroendevalda politiker.


Räddningstjänsten

Ragunda kommun är medlem i Jämtlands Räddningstjänstförbund och
finns representerad i räddningsförbundets direktion (politisk representation).

Annica Eklund (S) är ledamot.

Roger Sundin (A) är ersättare.


Ragunda kommuns arbete mot olyckor och särskilda händelser styrs utifrån gällande lagstiftningar:

Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 2018-12-19 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster