Kommunövergripande projekt

 • 14 45 87 - vägar till egenförsörjning

  Projekt "14 45 87 Vägar till egenförsörjning" handlar om att fortsätta utveckla arbetet med att stödja individer utanför arbetslivet.

 • Business Region Mid Sweden

  Etableringsfrämjande projekt drivs av Region JH samt länets kommuner. Projektet har mynnat ut i ”Business Region Mid Sweden”.

 • Ecostreams for life

  I EU-projektet Ecostreams for LIFE ska flottledsrensade vattendrag i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten återställas till ett mer ursprungligt skick.

 • En attraktiv region

  Projektet En attraktiv region handlar om att etablera ett samordnat arbete kring att visa näringslivets och offentlighetens kompetensbehov, samt att öka antalet innevånare i Jämtland Härjedalen. I arbetet ingår också att skapa en gemensam process för att ta emot, välkomna, och integrera nyinflyttade i länet.

 • Förenkla - helt enkelt

  Ragunda kommun deltar i projektet Förenkla - helt enkelt, för att förbättra dialogen med våra företag.

 • Kompetenskompassen

  Länk till Handelskammaren Mittsveriges hemsida om Kompetenskompassen.

 • Näringslivsutveckling

  Regeringen har beviljat ett fortsatt statsbidrag till 39 kommuner. Tillväxtverket har fått i uppdrag att utbetala statsbidraget till dessa gles- och landsbygdskommuner med geografiska och demografiska utmaningar.

 • Samverkanscirkeln i Ragunda

  Samverkanscirkeln i Ragunda är ett projekt som finansieras av Samordningsförbundet i Jämtland. Projektet handlar om att stödja individer 16-64 år med nedsatt funktions- och arbetsförmåga som har kontakt med flera olika samhällsaktörer.