Förenkla - helt enkelt

Ragunda kommun deltar i projektet Förenkla - helt enkelt, för att förbättra dialogen med våra företag.

Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Att underlätta företagande ger också invånare i kommunen större möjligheter att förverkliga sina drömmar. För det är vad företagande ofta är.

Att människor startar företag eller var företag väljer att etablera sig påverkas i regel av faktorer som kommunen i det korta perspektivet kan ha svårt att påverka. En faktor som kommunen emellertid kan påverka direkt och som har stor betydelse för företagens möjlighet att verka, etablera sig och växa är det lokala företagsklimatet

Mål

Målet med Förenkla - helt enkelt är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten att starta, verka och växa.

Målgrupp

Förenkla – helt enkelt är en utbildning för alla medarbetare, chefer och förtroendevalda i Ragunda kommun som möter företagen.

Utbildningens form

Utbildningen tar avstamp i det som företagen själva anser viktigt. Det finns många studier och undersökningar från akademin, Tillväxtverket, Tillväxtanalys och inte minst olika företrädare för näringslivet som beskriver behovet av en bra kommunal service. I bred bemärkelse, men framförallt inom myndighetsutövning. Slutsatsen är att kommunen behöver arbeta brett och sammanhållet och att alla kommunens pusselbitar stärker helheten.

De olika pusselbitar som vi tar upp genom utbildningen är:

  • Tydligt ledarskap
  • Ökad förståelse för företagens behov och utmaningar
  • Attityd och bemötande gentemot företagen
  • Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövningen
  • Dialog med företagen och kommunikation kring näringslivsfrågor
  • Näringslivets kompetensförsörjning och samverkan skola och näringsliv
  • Mäta företagsklimatet och sätta mål

Har du frågor om projektet?

Kontakta Utvecklingsenheten!

Mail: naringsliv@ragunda.se

Telefon: Kundcenter 0696-68 20 00

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.