Restaurering av Ammerån drar igång

Artikeln publicerades 18 juli 2023

Nu startar restaureringen av Ammeråns huvudfåra med två grävmaskiner. Arbetet med den kraftigt flottledsrensade älven pågår hela sommaren och fortsätter även kommande fältsäsonger. Insatsen gynnar den biologiska mångfalden och arter som öring, harr och insekter.

Flottning har pågått över hela Sverige under flera hundra år och många vattendrag har blivit negativt påverkade av verksamheten. Älvbottnar har rensats på lekgrus, sidofåror har stängts av, vilket bland annat resulterat i att vatten inte hinner rinna ner i grundvattnet.

– Flottningsepoken har bidragit till den välfärd vi har idag men då vi inte flottar längre är det dags att restaurera vattendragen så de får tillbaka sina naturliga funktioner och processer, säger projektledare Anna Rost för Ecostreams for Life i Jämtland.

Den biologiska mångfalden gynnas

Under restaureringen läggs lekgrus ut för att gynna fiskproduktion och stängda sidofåror öppnas upp för bättre uppväxtmiljöer för fisk. Även vandringshinder såsom dåligt placerade vägtrummor byts ut. Tidigare upprensade stenar placeras tillbaka i vattendragen för mer varierande vattenhastigheter. Något som även leder till att ytor närmast vattendraget, svämplan, kan nyttjas av vattnet, vattenlevande djur samt växter igen.

– Efter restaureringen får arter som fisk och insekter bättre livsmiljö och vi hoppas också människor kring älven uppskattar åtgärderna som utförs, säger Anna Rost.

Karta visar fältverksamhet i länets vatten

I Länsstyrelsens interaktiva karta kan du se vart de planerar att genomföra olika typer av inventeringar, provtagningar och restaureringsåtgärder under fältsäsongen maj-september.

Interaktiv karta – Planerad fältverksamhet i länets vatten Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Fakta:

  • Ecostreams for Life pågår åren 2021-2026.
  • I Jämtland kommer Ammerån, Rörströmsälven och Åreälven att restaureras.
  • Ecostreams For Life är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten.
  • Samarbetsparter är bland annat Ragunda, Strömsund och Åre kommun.
  • Projektet avslutas efter fältsäsongen 2026.