Organisation

Alla kommuner är politiskt styrda där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor som rör kommunen. Till sin hjälp för att förverkliga besluten har politikerna entjänstemannaorganisation.

Ragunda kommuns politiska organisation

Kommunens politiska organisation beslutas av kommunfullmäktige.sadsa

Nämnder:

 • Kommunstyrelsen
 • Valnämnden
 • Överförmyndarnämnden
 • Bygg- och miljönämnden
 • Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsen har tre utskott:

 • Barn- och utbildningsutskottet
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Sociala utskottet

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen granskar den kommunala verksamheten på uppdrag av kommunfullmäktiges.

Tjänstemannaorganisation

Ragunda kommuns tjänstemannaorganisation leds av kommundirektör Jenny Kriström.

Tjänstemannaorganisationen består av fyra avdelningar.

Barn- och utbildning

Stöd- och omsorg

Samhällsbyggnad

Kommunledning

Elevhälsan

AMI

Bygg och miljö

Ekonomienheten

Förskolor

IFO

Fastighetsenheten

HR-enheten

Grundskolor

Kostenheten

Renhållning och VA

Kanslienheten

Kulturskolan

Vård- och omsorgs- enheterna

Strategisk planering och stöd

Kommunikations-

enhetenStädenheten

Utvecklings-

enheten
Överförmyndaren

Barn- och utbildningsavdelningen

Avdelningschef/skolchef är Maria Renvall.

Barn- och utbildningsavdelningen har fyra olika enheter. Förskoleverksamhet, Grundskoleverksamhet, Elevhälsa samt Kulturskola.

Förskolor

I Ragunda kommun finns förskolor i Bispgården, Hammarstrand, Stugun och Överammer.

 • Rektor i Bispgården: Lie Östborg
 • Rektor i Hammarstrand: Stina Vahlén
 • Rektor i Stugun och Överammer: Lie Östborg

Grundskolor i Ragunda kommun

 • Kullstaskolan i Hammarstrand är en F-3 skola med fritidshem.
 • Anders-Olof skolan i Hammarstrand är en 4–9 skola.
 • Järåskolan i Bispgården är en F-3 skola med fritidshem.
 • Hansåkerskolan i Stugun är en F-9  skola med fritidshem.

Rektor för Anders-Olofskolan, Kullstaskolan och Järåskolan är Anna Schönning.

Rektor för Hansåkerskolan är Malin Rimmö.

Elevhälsan

Verksamhetschef: Malin Rimmö.

Kulturskolan

Rektor: Anna Schönning.

Stöd- och omsorgsavdelningen

Avdelningschef är Håkan Wretling.

Stöd- och omsorgsavdelningen har fyra enheter. Individ- och familjeomsorgen (IFO), Vård och omsorg, Kostenheten samt Arbetsmarknad och integration (AMI).

IFO-enheten

IFO-chef: Gun Valli
Biträdande IFO-chef: Lanja Abdulla

Vård- och omsorgenheterna

Inom enheten vård- och omsorg ingår följande verksamheter:

 • Legitimerad personal Enhetschef: Marie Niklasson
 • Hemtjänsten Hammarstrand. Enhetschef: Angelica Näslund
 • Hemtjänsten Bispgården samt administaratörer stöd och omsorg. Enhetschef: Susanne Viklund
 • Särskilt boende Nyviksvägen, Hammarstrand. Enhetschef: Ingela Håkansson.
 • Särskilt boende Bergegården och hemtjänst, Stugun. Enhetschef: Ann-Catrin Rantamäki
 • Särskilt boende Nipängen, Bispgården. Enhetschef: Maria Olofsson
 • Lss verkställighet Enhetschef: Jenny Blixt
 • Korttidsboende Eken. Enhetschef: Marie Niklasson
 • MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska: tf Agneta Draxten.

Kostenheten

Kostchef: Karl-Erik Liljekvist

Tillagningskök på: Nipängen, Björkhammar och Hansåkerskolan

AMI-enheten och socialpsykiatrienheten

Enhetschef: Lena Bergström

Här finns verksamheterna:

 • Arbetsmarknadsfrågor
 • Integrationsfrågor
 • Feriejobb
 • socialpsykiatrin

Samhällsbyggnadsavdelningen

Avdelningschef är Eva Nilsson.

Samhällsbyggnadsavdelningen har enheterna strategisk planering och stöd, fastighet, städ, va/renhållning och bygg och miljö.

Strategisk planering och stöd

Enheten planerar, projekterar och handlägger ärenden inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendehantering inom miljö och teknik samt hanteringen av kommunens investeringsprojekt. Enhetschef är Eva Nilsson. Här hanteras också bredbandsfrågor. Kontaktperson för bredbandsfrågor är Jonas Kriström.

Fastighetsenheten

Fastighetsskötsel av kommunens verksamhetslokaler och fastigheter. Enhetschef är Anneli Hansson. I fastighetsenheten finns också Ragunda bostad. Mer information om Ragunda Bostad hittar du här:

Ragunda Bostad

Renhållning, Vatten och avlopp

Hanterar kommunens renhållnings, vatten- och avloppsdrift. Enhetschef är Eva Nilsson, Sarah Jonsson är verksamhetsansvarig för renhållning och slam och Kees Slinger är verksamhetsansvarig för vatten och avlopp.

Städenheten

Lokalvårdar kommunens verksamhetslokaler. Enhetschef är Maria Thalén.

Bygg- och miljöenheten

Bygg- och plan, miljö- och hälsoskydd, trafik och bostadsanpassning, LINA, EDP, MBK, GIS, livsmedel, stadsarkitektsfunktion (konsult), alkohol-, tobaks- och läkemedelstillsyn. Enhetschef är David Östling.

Externa tjänster och Regional samverkan

 • Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivarna i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Kommunledningsavdelningen

Chef för Kommunledningsavdelningen är Jenny Kriström.

De enheter som finns under kommunledningsavdelningen är: Överförmyndaren, Ekonomienheten, HR-enheten, Kanslienheten, Kommunikationsenheten, Utvecklingsenheten samt Säkerhet.

Överförmyndaren

Ragunda har ett avtal angående tjänsteköp av Östersunds kommun. Kontaktperson i Ragunda kommun är Magnus Ahnfelt, kanslichef.

Ekonomienheten

Linda Nordvall är ekonomichef. Under enheten finns:

 • Säkerhet
 • Fordonssamordning
 • Upphandling och inköp

HR-enheten

Thommie Johannesson är personalchef. Under enheten finns:

 • HR/Lön
 • Hållbar hälsa

Kanslienheten

Magnus Ahnfelt är kanslichef. Under enheten finns:

 • Kansli, diariet och arkiv
 • Dataskyddsombud (DSO)
 • Informationssäkerhet

Kommunikationsenheten

Enhetschef är Carina Landin. Under enheten finns:

 • IT-verksamheten. Verksamhetsansvarig: Henrik Palmquist
 • Kundcenter
 • Kommunikation

Utvecklingsenheten

Enhetschef för Utvecklingsenheten är Anna-Märta Johansson. Under enheten finns:

 • Näringsliv
 • Landsbygdsutveckling
 • Turism
 • Fritid
 • Kultur
 • Folkhälsa
 • Infrastruktur (ej bredband)
 • Bibliotek. Verksamhetsansvarig: Eva Lund

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.