Mål, visioner och framtidsidéer

"Ragunda mitt i" är Ragunda kommuns mål för perioden 2020-2030. Målen fastställdes i ett extra kommunfullmäktige 2019-12-19

Ragunda mitt i

I positiv tro på framtiden bygger vi med medborgarna en välmående och växande kommun genom nytänkande och mod!

 

Inledning

Föreliggande dokument innehåller Ragunda kommuns vision och övergripande mål. Utifrån vision och övergripande mål skall respektive nämnd utarbeta verksamhetsmål.

Tjänstemännen ska, utifrån sin profession, föreslå lämpliga indikatorer för de specifika verksamheternas mål.

Verksamhetsmålen och tillhörande indikatorer fastställs i respektive nämnd. Därefter fastställer respektive förvaltningschef aktiviteter som syftar till att nå målen.

Vision

Ragunda mitt i: I positiv tro på framtiden bygger vi med medborgarna en välmående och växande kommun genom nytänkande och mod! Ragunda är en kommun som 2030 vänt befolkningsutvecklingen!

Ragunda är med sitt strategiska läge mitt i mellannorrland en kommun där utbildning och företagande är ett nav som också gör kommunen attraktiv för lokalt näringsliv med de gröna näringarna, serviceföretagande och industri. Kommunen och civilsamhället fungerar som oljan i ett maskineri som för allt framåt.

Om Ragunda

Ragunda är en kommun med kraft att bli en av de främsta småkommunerna i landet. Kommunen har fördelen av sin litenhet och sitt strategiska läge. I de tre tätorterna finns olika tillgångar som tillsammans stärker kommunens möjligheter, som Stugun med sin virkesförädling och inte minst sin närhet till Östersund, Hammarstrand med sin serviceprägel och Bispgården med sin starka industri och sitt strategiska läge.

I kommunens alla delar finns en ryggrad i jord och skogsbruk. Med nio vattenkraftverk och ett antal vindkraftverk produceras i kommunen ca 10 % av landets elkraft. I Stugun, Hammarstrand och Bispgården finns kommunal service med barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Ragunda kommun har en långsiktig ambition att vända befolkningsutvecklingen. Vi består idag av 5300 innevånare, om vi inom de närmaste tre åren kan avstanna utflyttningen och vända utvecklingen så kan vi år 2030 se en tydlig tillväxt. Allt detta börjar i alla våra byar och med oss som bor och verkar här och att vi tillsammans vill visa att vår bygd utvecklas med hjälp av god anda och framtidstro.

Vi bygger vår framtid utifrån våra främsta tillgångar, medborgarna, näringslivet, vår natur och miljö.

Kommunövergripande mål

Ragunda kommun har tre övergripande mål med varsina två underställda mål. Dessa är:

Goda livsvillkor

Attraktivt samhälle

Effektiv organisation

God folkhälsa

Växande näringsliv

Attraktiv arbetsgivare

Trygga innevånare

Ett hållbart samhälle

Verksamheter som kännetecknas av
kvalitet, service och sund ekonomi

Karta över FN:s globala mål med tillhörande illustrationer.

Jämställdhet och jämlikhet

Alla mål genomsyras av jämställdhet och jämlikhet. För att skapa jämställdhet i beslutsprocesser och resursfördelning måste jämställdhetsperspektivet vara en del av det dagliga arbetet, från förslag till genomförande och utvärdering. I arbetet med jämställdhetsintegrering ska konsekvenser av beslut systematiskt analyseras och synliggöras utifrån relevant diskrimineringsgrund.

Jämställdhetsintegrering är en förutsättning för att arbeta vidare med jämlikhet, det vill säga att alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation eller ålder ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Uppföljning

För att följa upp målen används indikatorer, dessa är övergripande på kommunnivå men följs upp mer detaljerat i kommunstyrelsen och utskottens verksamheter.

Målen följs upp årligen, men vissa indikatorer mäts endast vart annat år. Indikatorerna ska följas upp könsindelat där det finns könsuppdelad statistik.

Måluppfyllnad redovisas till kommunfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning.

För att målet ska anses vara uppfyllt ska alla indikatorers målvärde vara nått på totalnivå, i annat fall anses målet vara delvis uppfyllt.

I samband med uppföljning ska tillhörande förklaring, analys och förbättringsområden finnas med.

Indikatorer

Indikatorer fastställs årligen vid årets sista kommunfullmäktige.

Revidering

Utifrån en föränderlig omvärld kommer det i kommunen finnas behov av revidering i delar av detta dokument fram till år 2030. Revidering kan därför ske fortlöpande vid behov, med undantag av visionen.

Om mål

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om mål för verksamheten. I Ragunda kommun sker det i samband med att fullmäktige behandlar kommunens budget för nästkommande år. Detta ska göras på fullmäktigemötet i juni. Ofta sker ändringar vid fullmäktiges möte i november. Det är viktigt att målen är tydliga och uppnåbara för att styrningen ska fungera. Det brukar sedan vara tjänstemannaorganisationens arbete att se till att målen uppfylls.

Styrande dokument

Kommunens föreskrifter finns samlade här på webbplatsen. Det är de målen som reglerar hur kommunen ska arbeta och några av dom viktigaste styrdokumenten som är politiskt framtagna finns där, till exempel:

  • Ragunda kommuns måldokument
  • Kommunstyrelsens verksamhetsplan
  • Policy för budget och målarbete

Kommunens föreskrifter

Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Mer information och handlingsplan för 2020 hittar du på Länsstyrelsen Jämtlands läns hemsida:

Miljömål | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.