Folkhälsa

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa – fysiskt, psykiskt och socialt, samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Nationella folkhälsomål och målområden

Det folkhälsopolitiska ramverket består av ett övergripande, nationellt folkhälsopolitiskt mål och åtta målområden.

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

De åtta målområdena är:

 • Det tidiga livets villkor
 • Kunskaper, kompetenser och utbildning
 • Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 • Inkomster och försörjningsmöjligheter
 • Boende och närmiljö
 • Levnadsvanor
 • Kontroll, inflytande och delaktighet
 • En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

På nationell nivå bedrivs folkhälsoarbetet genom och i samverkan mellan bland annat Folkhälsomyndigheten, politiska organ, regioner, andra större myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Nationella folkhälsomål och målområden Länk till annan webbplats.

Regionala folkhälsomål och målområden

Ragunda kommun och länets övriga sju kommuner har gemensamt med Region Jämtland Härjedalen tagit fram en länsgemensam Folkhälsopolicy 2020-2024. Dokumentet är en vägledande policy för folkhälsoarbetet i Jämtlands län.

Visionen är ”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämtlands län”. Policyn beskriver även hur vi i länet vill arbeta och samverka för en bättre hälsa. Samverkan sker igenom det nätverk av politiker och tjänstemän som arbetar aktivt med att göra folkhälsopolicyn verklig – Folkhälso Z.

I policyn har länets politiker enats om fyra viktiga insatsområden där bästa möjliga effekt kan förväntas efter genomförda utvecklingsinsatser;

 • Trygga uppväxtvillkor
 • Utbildning och arbete
 • Hälsofrämjande miljö
 • Delaktighet och inflytande

Folkhälsopolicy.pdf (regionjh.se) Länk till annan webbplats.

Hur arbetar Ragunda kommun med folkhälsa?

Folkhälsoarbetet i kommunen handlar mycket om att politiker och andra beslutsfattare ska besluta utifrån ett folkhälsoperspektiv, alltså med hänsyn till hur grupper av medborgares hälsa väntas påverkas av ett visst beslut.

Exempel på folkhälsofrågor är hur kommunen väljer att stödja och utveckla kultur-, fritids- och föreningsliv, stärka föräldraskap, stödja i ekonomiska frågor, stödja elever till goda skolresultat och skapa och bevara arbetstillfällen.

Alkohol, Narkotika, doping, tobak, spel (ANDTS)

Vi arbetar med alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa.

Nationell ANDTS-starategi

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att stödja genomförandet av politiken och den övergripande nationella samordningen inom ANDTS-området. De ansvarar också för den nationella samordningen inom spel om pengar och inom tillsynsvägledning för alkohol och tobaks- och nikotinprodukter. Du kan läsa mer om Folkhälsomyndighetens arbete här:

Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS) Länk till annan webbplats.

Hur arbetar Ragunda kommun med ANDTS?

I Ragunda leds det förebyggande ANDTS-arbetet av vårt lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) där bland annat polis, hälsocentral, individ- och familjeomsorgen, skolan, säkerhetssamordnaren, folkhälsoutvecklaren och politiker sitter med.

Var kan jag få hjälp och stöd?

Känner du oro, för dig själv eller någon annan, gällande alkohol eller droger? Spelar du överdrivet mycket om pengar? Individ-och familjeomsorgen kan hjälpa dig att ta dig ur ett missbruk.

Individ -och familjeomsorgen i Ragunda kommun

Naturvistelser för hälsan

Ragunda kommun arbetar för att förmedla energi och kunskap om hur fysisk aktivitet, mental träning och motorik kan påverka barn, unga och vuxna positivt. I samarbete med Länsförsäkringar Jämtland och Träning i livet har vi placerat olika aktivitetsrundor som ska inspirera till rörelse!

Aktivitetsrundorna finns på följande platser:

 • Järåskolan
 • Lekparken Hammarstrand
 • Längs vandringsleden Byleden, Stugun

Hälsa på lika villkor

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en undersökning om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syfte är att få en bild av hur befolkningen mår och kunna följa förändringar i hälsa över tid som ska ligga till grund som kunskaps- och beslutsunderlag. På Region Jämtlands hemsida kan du läsa mer om enkäten.

Hälsa på lika villkor Länk till annan webbplats.

Kontakta Folkhälsosamordnare

forening@ragunda.se

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.