Anläggningar med farliga kemikalier (Seveso-anläggningar)

Du som bor i närheten av verksamheter som hanterar farliga kemikalier behöver känna till hur du ska agera vid en eventuell olyckshändelse.

Seveso III–direktivet innebär att kommunen ska informera allmänheten om alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen (lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor).

Det är viktigt att du som bor i närheten av verksamheter med farliga kemikalier känner till hur du och din familj ska agera vid en eventuell olyckshändelse. Här följer information om den anläggning som än så länge rapporterat in information till Ragunda kommun. Läs igenom informationen så att du vet hur du ska agera vid en olycka. Vi uppdaterar listan löpande.

Information från NCC Industry AB, Mörtån

Varför denna information?

Från den 1 juni 2015 är Seveso III–direktivet infört i svensk lagstiftning. De nya reglerna innebär att kommunen ska informera allmänheten om alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen (lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor).

Lokalisering

Täkten Mörtån ligger ca 4 km öster om Stugun och 450 meter norr om riksväg 87 i Ragunda kommun. Koordinater för bergtäkten är 7004950, 535140 SWEREF 99 TM (nord, öst).

Kort beskrivning av täktverksamheten

Täkt har bedrivits i området sedan början av 1990-talet. Verksamheten har erhållit ett nytt täkttillstånd 2019-12-18. Tillståndet omfattar uttag och 950 000 ton berg och morän samt uttag och förädling av 55 000 ton sand och grus.

Explosiva- och övriga ämnen

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injektering i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av salvan. Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). I detta fall kommer det att ske via Radio, Tv och SR Play då det inte finns något utomhusvarningssystem i närheten av täkten. Vid VMA ska man gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Information och kontaktuppgifter

  • Verksamhetsutövare: NCC Industry AB
  • Kontaktperson: Johan Karlsson, Site Manager
  • Adress: Gräfsåsen 420, Östersund
  • Telefon: 070-283 36 51 e-post: johan.2.karlsson@ncc.se

Mer information

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Seveso-direktivet.

På webbplatsen för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kan du läsa mer om vad Seveso-anläggningar är och lagstiftningen runt dem.

Sveveso-anläggningar - MSB Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.