Krisberedskap

Krissituationer inträffar ofta helt oväntat. Ragunda kommun har en god beredskap för att hantera det oförutsedda. Du behöver också vara förberedd att klara en tid utan stöd från myndigheter i händelse av en kris.

Kommunens krisberedskap

Ragunda kommun ansvarar för att viktig samhällsservice fungerar både i vardagen och vid olika typer av samhällsstörningar. Vi arbetar systematiskt med att kunna förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar. Krishanteringen leds i första hand av den verksamhet som har ansvaret i vardagen.

Om en extraordinär händelse inträffar så kan en särskild nämnd, krisledningsnämnden, inkallas och får bland annat överta beslut som normalt andra nämnder beslutar om. 

Krisberedskapen i Ragunda kommun planeras och genomförs med stöd av risk- och sårbarhetsanalyser, utvärderingar från övningar, inträffade händelser samt kommunens planer vid allvarlig samhällsstörning. Dessa ligger till grund för våra förebyggande åtgärder och vårt arbete med krishantering.

Utöver kommunens eget arbete sker samverkan med andra aktörer i samhället, beroende på händelsens art. Samverkan kan ske med Jämtlands räddningstjänstförbund, andra kommuner, länsstyrelsen och lokalsamhället.

Din krisberedskap

Kommunen ansvarar för att kommunala uppdrag som till exempel vård- och äldreomsorgen, vattenförsörjningen, räddningstjänsten och skolan fungerar även vid en samhällsstörning. Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Vid en samhällsstörning kommer hjälpen först gå till dem som bäst behöver den. Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida hittar kan du läsa mer om hur du kan öka din krisberedskap.

Förbered dig för kris (msb.se) Länk till annan webbplats.

Om krisen eller kriget kommer (msb.se) Länk till annan webbplats.

Skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för samordning av Sveriges skyddsrum. På MSB:s karta över skyddsrummen kan du se var ditt närmsta skyddsrum finns.

MSB:s skyddsrumskarta (arcgis.com) Länk till annan webbplats.

Särskilda risker i Ragunda kommun

Dammbrott

Indalsälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Indalsälven finns ungefär 14 anläggningar varav 9 stycken är belägna i Ragunda kommun. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över.

Vad händer vid ett dammbrott?

Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.

Om Midskogsdammen skulle brista tar det ungefär 2 timmar innan vattnet börjar nå till Stugun.

Så får du reda på att en damm har gått sönder eller har problem

Vid en allvarlig olycka, som till exempel gasutsläpp, en stor brand eller dammbrott varnas allmänheten i kommunen genom ett meddelande i radion P4 ”Viktigt meddelande". Du kan också få information på text-tv om vad som har hänt och vad du ska göra om du är i riskområdet.

SOS kan även sända ut ett viktigt meddelande till allmänheten genom SMS.

Utrymning i riskområdet

Om det skulle bli en översvämning på grund av ett dammbrott bör du som kan ordna egen transport lämna riskområdet snarast. Har du ingen annanstans att ta vägen, ta dig till din uppsamlingsplats.

Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till din uppsamlingsplats får information om hur du får hjälp i radions kanal P4 i "Viktigt meddelande" till allmänheten.

Uppsamlingsplaster

Uppsamlingsplatser finns upprättade. De meddelas via våra officiella kanaler och är beroende på hur händelseförloppet ser ut.

Utrymning av skolor och annan kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom riskområdet, ansvarar för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhörig följer med personal till uppsamlingsplats.

Information

För att de som drabbas ska kunna få och lämna information kommer kommunen jobba aktivt med information via hemsidan, sociala medier och kommunens kundcenter, som kommer att förstärkas för att kunna svara på frågor. Kommunen kommer även att förmedla information till 113 13 för att allmänheten ska kunna ringa dit också när man vill ha information om händelsen.

Vem ansvarar för vad?

Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra. Kommunen och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga olyckor som orsakas av riklig nederbörd eller dammbrott. Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammbrott mildras. Därför har länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen och dammägarna gjort en samordnad planering för en eventuell krissituation.

Civilt försvar

Regeringen har beslutat att det förändrade säkerhetsläget i världen kräver ett återupprättat totalförsvar i Sverige. Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret, där civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig.

Civilt försvar är en verksamhet inte en organisation. Alla som bor i Sverige har ansvar för beredskapen. Utgångspunkten är att hela samhället gemensamt och inom sina respektive områden tar ansvar för och utvecklar krisberedskapsarbetet. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.

Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och lämna stöd till Försvarsmakten.

Länsstyrelsen är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet. Länsstyrelserna är också indelade i sex civilområden.

Civilt försvar | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Det svenska civila beredskapssystemet (msb.se) Länk till annan webbplats.

Civilt försvar – en viktig del av Nato

Från och med den 7 mars 2024 är Sverige en del av försvarsalliansen Nato.

Lär dig mer om Nato

Natos civila beredskapsarbete, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Nato-samarbete, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Webbkurs: Nato och civil beredskap – en introduktion, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Webbplatsen Lilla krisinfo.se – information till barn Länk till annan webbplats.

Företagen är en viktig del av beredskapen

Företag är en viktig del av Sveriges beredskap. En stor del av all samhällsviktig verksamhet bedrivs av privata aktörer. Staten har i sitt ansvar för samhällets beredskap därför ett intresse av att dessa verksamheter kan fortsätta bedrivas.

Ett starkt och stabilt näringsliv utgör den bästa förutsättningen för att staten ska kunna säkerställa Sveriges förmåga att vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig, förse befolkningen med de varor och tjänster som behövs för dess överlevnad, det vill säga vår försörjningsberedskap.

Läs mer om företagens roll på MSBs hemsida:

Företagen är en viktig del av beredskapen (msb.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.