POSOM

I Ragunda kommun finns en POSOM-grupp, som vid en större händelse/kris, finns till förfogande för de som vistas i kommunen och är i behov av stöd.

POSOM står för - Psykologiskt Och Socialt OMhändertagande och ska vid en krissituation fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande efter större kriser, olyckor och katastrofer. Målet för POSOM är:

  • ge psykologisk och social "första hjälp" vid olyckor när ordinarie resurser inte räcker till
  • vid behov ge stöd kort tid efteråt om inte ordinarie verksamhet finns att tillgå
  • vid behov förmedla fortsatt stöd
  • på detta sätt förebygga psykisk ohälsa på sikt

Ragunda kommuns POSOM-grupp är indelade i en ledningsgrupp och en stödgrupp som kan verka i hela kommunen.

Ledningsgruppen för POSOM

Ledningsgruppen består av representanter för kommunen, räddningstjänsten, kyrkan och Region Jämtland Härjedalen. Ledningsgruppens uppgift är bl.a. att upprätta informations- och stödcentrum, larma stödgruppen samt leda och planera för POSOM-gruppens verksamhet.

POSOM:s stödgrupper

Stödgrupperna har bl.a. till uppgift att i samband med en större olycka/händelse ta hand om personer som är drabbade och ge emotionell första hjälpen. Med i grupperna sitter människor med olika kompetenser. Uppdraget är frivilligt.

Hur larmas POSOM ?

POSOM larmas vid en händelse av räddningstjänsten eller polisen. Det kan gälla händelser såväl inom som utom kommunens gränser där kommunens innevånare är drabbade. Larmet går till POSOM:s ledningsgrupp som i sin tur beslutar om insats och kallar in stödgrupperna vid behov.

Mer information

Vill du ingå i Stödgrupperna eller vill du få mer information? Kontakta Ragunda kommuns enhetschef vid IFO-enheten via Kundcenter.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.