Projekt "Stärkta bibliotek" Ansökning för 2019

 

Utdrag ur ansökan:

Många invånare i vår kommun behöver hjälp att komma över den digitala tröskeln. Gammal som ung, infödda som nysvenskar. Särskilt som allt fler statliga myndigheter försvinner från glesbygden och att kommunen (ofrivilligt och utan egentliga resurser) blir tvungna att ta ett större ansvar att hjälpa människor att nå nödvändiga digitala tjänster. Vi vill möjliggöra detta för våra besökare genom att återkommande göra tillfällen där vi erbjuder hjälp och utbildning, istället för att som tidigare endast ha möjlighet med punktinsatser. Vi vill ju även utveckla All digital week och e-medborgarveckan. Den digitala världen är ju inte bara allvar och därför vill vi även erbjuda möjligheten att prova VR. Vi ser att det finns behov av kulturupplevelser och läsfrämjande verksamhet. Vi vet att det finns flertalet skrivande personer som vi skulle vilja uppmuntra. Så författarbesök, skrivarworkshop och utställningar.
Vi vill testa lördagsöppet så att fler barnfamiljer kommer till biblioteken.

 

 

Följande är gjort:

Vi har anställt extra personal för att prova lördagsöppet.

Vi har anställt en projektledare som jobbar med "Digitala hjälpen" mer om det nedan.

 

Återstår att göra:

Författarbesök kommer till hösten 2020

Skrivarworkshop

VR-glasögon

 

Digital hjälp via Biblioteken!

Folkbiblioteken ska, enligt Bibliotekslagen, verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Digitalt lärande blir alltmer viktigt och biblioteken ska vara en självklar plats att ta del av detta. Vi har nu projektpengar från Kulturrådet, via något som heter “Stärkta Bibliotek” för att jobba med detta i Ragunda, vi har döpt vårt projekt till Digital hjälp

 

Att en samhällstjänst eller något annat är digitalt innebär kort och gott att den kan utföras på internet. År 2019 har 98 procent av de svenska hushållen tillgång till internet.

Att använda digitala verktyg, som dator och internet, är ett sätt att öka bl a äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även välbefinnandet.

 

Vi vill nu jobba för stärka den digitala kompetensen i Ragunda och har en projektanställd som kommer jobba med dessa frågor fram till juni 2020. Det kommer ske både på biblioteken och via uppsökande verksamhet. Det kommer vara på en grundläggande nivå med allt ifrån hur man använder en mobil eller surfplatta till hur man förnyar sitt recept på nätet eller gör sina bankärenden. Har du något som du känner att du behöver hjälp med eller tankar och idéer kring detta så kontakta gärna Maria Elf på 073-803 88 85 eller via mail maria.elf@ragunda.se.

 

Tack vare digitaliseringen har den offentliga förvaltningen idag stora möjligheter att skapa effektivitetsvinster och därmed spara pengar för skattebetalarna, att skapa stora miljövinster i form av minskad pappersförbrukning och att ge ökad service för medborgarna genom ökad tillgänglighet, snabbare processer etcetera.

För grupper med lägre utbildning, lägre inkomster samt de äldsta kan det finnas en längre startsträcka och högre trösklar för att ta till sig de nya möjligheterna som digitaliseringen innebär. De kanske inte ser hur dessa tjänster underlättar för just dem, och denna del av befolkningen riskerar då att hamna i ett digitalt utanförskap.

Ett begränsat socialt nätverk kan också öka risken att hamna i digitalt utanförskap. För den som exempelvis är ensamstående och inte har familj i närheten kan det vara svårare att få hjälp med det digitala. Det är många olika faktorer som ligger bakom att man inte använder internet. Det kan handla om ekonomiska förutsättningar, kunskap, funktionsvariationer och bristande intresse*.

*(källa “Svenskarna och Internet 2019 , en undersökning av Internetstiftelsen)

 


Uppdaterad