Föreningsbidrag

Föreningar i Ragunda kommun har möjlighet att ansöka om bidrag till verksamheten. Nya föreningsbidrag ska huvudsakligen vara till stöd till barn- och ungdomsverksamhet, handikappade och pensionärer.

Förening och fritidsverksamhet

Kommunens stöd till föreningarna är ett erkännande av de viktiga samhällsvärden som främjas av ett varierat, aktivt och demokratiskt föreningsliv:

 • Föreningarna lämnar väsentliga bidrag till förverkligandet av ett gott liv för invånarna — till att människor får ökade möjligheter att trivas och utvecklas.
 • Föreningarna är också till nytta för Ragunda genom att kommunen blir attraktivare att bo i och flytta till och genom att stärka det sociala kapital som fungerar som ett smörjmedel i demokrati, samhällsliv och näringsliv.
 • Föreningarna bidrar till en stärkt folkhälsa genom att stimulera till livslång fysisk, mental, kulturell och social aktivitet.
 • Föreningarna har möjlighet att genom sin verksamhet förebygga sociala problem och vara fostrande.
 • Föreningarna har möjlighet att främja jämställdheten mellan kvinnor och män.
 • Föreningarna har möjlighet att främja integration.
 • Föreningarna ger människor kunskaper om och erfarenheter av demokratiska arbetsformer.

Riktlinjer för bidrag till föreningar och organisationer

Mål och inriktning

Stödja och stimulera idéburna föreningar och ideella organisationer så att dessa engagerar ett flertal av kommunens invånare och förstärka Ragundas profil som en god fritids- och kulturkommun. 
Med bidrag och egna arrangemang ge kommunens innevånare möjlighet att ta del av ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud, folkbildning och arrangemang.

Riktlinjer/normer

Allmänt

 • De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Bidragen ska därför endast utgöra ett tillskott till föreningens verksamhet. 
 •  Bidragets storlek är beroende av Kommunfullmäktiges tilldelade medel, samt för antalet inkomna ansökningar.

Riktlinjer-Föreningsstöd Pdf, 707.8 kB, öppnas i nytt fönster. antagen av KF 12-04-25, reviderade 13-06-04

Bestämmelser bidragsnormer för föreningar och studieförbund i Ragunda kommun

Bidrag som kan sökas

Ansökan

Bidragsansökan skall göras av föreningens huvudstyrelse på av Ragunda kommun fastställd blankett och vara kommunen tillhanda:

Senast den 1 april

 • Lokalkostnadsbidrag
 • Anläggningsbidrag
 • Administrationsbidrag

Senast den 25 augusti och 25 februari

 • Lokalt aktivitetsstöd

Bidragsberättigad förening

Föreningen skall ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen. 
Bidragssökande föreningen skall redovisa medlemsantalet i sin ansökan där minst 5 av de betalande medlemmarna är i åldern 0 till 20 år Föreningen skall bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i Ragunda kommun. Uppgiften skall vidimeras av ordförande och revisor.

Förutom detta skall föreningar som bedriver verksamhet med medlemmar i åldern upp till 20 år:

 • Bedriva verksamhet som är fri från alkohol, droger och dopingmedel. 
 • Årligen redovisa hur föreningen arbetar med jämställdhet och integration samt drog- och dopingförebyggande arbete. Detta kan skriva in i verksamhetsplanen

Ej bidragsberättigad förening

En förening kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier: 

 • ekonomisk förening 
 • politisk förening
 • elevförening
 • föreningar knutna till svenska kyrkan (täcker kostnader via uttaxering) 
 • föreningar knutna till svenska försvaret
 • stödföreningar (supporterklubbar m fl) 

Förening som inte lämnat in föreningsuppgifter inom två år upphör som bidragsberättigad förening.

Medlemskrav

För att inräknas som bidragsberättigad medlem i förening enligt dessa normer skall följande krav vara uppfyllda, för att bidrag skall utgå:

 • Medlem skall ha erlagt medlemsavgift (av föreningen fastställd årsavgift).
 • Medlem ska vara ansluten och upptagen i medlemsregistret.

Den som erlägger en avgift (entré-, kurs- eller anmälningsavgift etc.) och därmed erhåller medlemskap av mer tillfällig natur skall ej anses som medlem (t ex bingo, dans etc.).

Granskning av verksamheten

Förening som beviljats bidrag har skyldighet att medge Ragunda kommun och dess revisorer rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar för granskning. Det kommer årligen att genomföras stickprovskontroller av inlämnade uppgifter.

Ansökan

Ansökan skall göras av föreningens huvudstyrelse till Ragunda kommun på fastställt formulär. I samband med ansökan skall följande redovisas.
På årsmötet antagen:

 • Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
 • Ekonomisk redovisning
 • Medlemsantal

Utbetalning

Utbetalning av beviljade bidrag sker till föreningens post- eller bankgiro. Inga former av kontantutbetalningar beviljas.

Förändring i verksamheten 

Föreningen är skyldig att omgående till kommunen anmäla väsentliga förändringar i verksamheten som påverkar förutsättningarna för erhållna bidrag.

Tolkning och tillämpning av bidragsbestämmelser

Kommunstyrelsen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bidragsbestämmelser inom ramen för av kommunfullmäktige årligen anslagna medel.

Anskaffande av nya lokaler/anläggningar, nya aktiviteter för vilka föreningen tänker söka bidrag, samt anmälan om ny förening som vill ansöka om bidrag ska behandlas av kommunstyrelsen och inkommit till kommunen senast den 30 april före det aktuella bidragsåret.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad