Stärka vårt företagsklimat

Läs mer om vårt prioriterade mål, delmål och handlingsplan för att stärka företagsklimatet i Ragunda kommun.


"Vårt företagsklimat präglas av en nära dialog mellan näringsliv och kommun, där båda sidor drar nytta av vår möjlighet till korta kontakt- och beslutsvägar. Bemötandet från politiker och tjänstepersoner är personligt utan att tumma på det professionella, i såväl dialog och rådgivning som myndighetsutövning."

Ett gott näringslivsklimat i kommunen är centralt för att uppfylla Ragundas kommunövergripande mål om ett växande näringsliv och kommunala verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi. Tillsammans med utbildning uttrycks företagande som navet i visionen för Ragunda kommun.

Region Jämtland Härjedalen har en viktig roll som möjliggörare och katalysator för det lokala näringslivet i Ragunda kommun. Regionala stöd för näringslivsutveckling kan ge viktig draghjälp till lokala företag, och regionala utvecklingsfrågor är naturliga teman för dialog mellan kommun och företag.

Nuläge och förutsättningar

Vår kommun är beroende av entreprenörskap och småföretag. I ett nationellt perspektiv är Ragunda en av de kommuner med flest företag per invånare i landet och det lokala entreprenörskapet är därför helt centralt för näringslivets utveckling i kommunen. Små arbetsställen (färre än 50 anställda) sysselsätter tre gånger fler personer i Ragunda kommun än medelstora och stora arbetsställen, och mer än var tionde sysselsatt i kommunen är företagare[1]. En del företagare är mångsysslare med stor bredd i sin verksamhet, andra kombinerar företagande med anställning.

Företagsklimatet i Ragunda kommun ligger under rikssnittet, men har glädjande nog också stärkts. 2019 till 2020 klättrade kommunen från plats 284 av 290 till plats 221 på Svenskt näringslivs ranking över företagsklimat i Sveriges kommuner[2]. Att förbättra vårt lokala företagsklimat ännu mer är högprioriterat.

Rankingen av företagsklimat bygger på en enkät till företag i Sveriges alla kommuner. Det enskilt viktigaste området företagen år 2020 tycker kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet i Ragunda kommun är att ha en bättre dialog mellan kommunen och företagen, följt av att ha en bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare. Samtidigt bör nämnas att en delförklaring till klättringen i företagsrankingen år 2020 är en upplevd förändring i attityden till företagande bland kommunpolitiker och tjänstemän. Fyra av tio företag i Ragunda kommun svarar att de i låg utsträckning eller inte alls får de råd och den vägledning de behöver vid kommunens tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll. Motsvarande andel nationellt är var fjärde företag. År 2020 svarar företagen i Ragunda kommun samtidigt att de upplever en förbättring i kommunens service och bemötande.

Lokala företag har i förarbetet till detta program uttryckt önskemål om att tjänstepersoner och politiker ska vara mer tillgängliga. Att vara en liten kommun innebär både för- och nackdelar när det gäller myndighetsutövning och kontaktvägar. Å ena sidan en möjlighet att vara personlig, å andra sidan en utmaning i att hålla isär rådgivande och myndighetsutövande roller. Detta kan vara en förklaring till att så många företag svarar att de inte får de råd och den vägledning de behöver. Resurserna till att arbeta proaktivt och rådgivande påverkas också av kommunens litenhet. Näringslivsfrämjande regionala aktörer såsom Region Jämtland Härjedalen, Nyföretagarcentrum och Almi erbjuder mycket gott stöd i form av kurser, informationsmaterial och kostnadsfritt expertstöd. En del av företagens önskemål om rådgivning kan därför täckas av andra än Ragunda kommun. Viktigt då är att kommunen har fortsatt löpande samarbeten med dessa aktörer, och kan guida företagen vidare i rätt riktning.

Vad som anses som näringslivets viktigaste frågor är något som skiftar över tid. Därför behöver detta programdokument säkerställa att det i framtiden finns goda möjligheter att fånga upp viktiga näringslivsfrågor, även utan att idag veta något om vilka dessa frågor är. Företagens vilja till en bättre dialog med kommunen och önskemålen om större tillgänglighet till politiker och tjänstepersoner är i det sammanhanget en styrka vi ska ta tillvara på. I kommunen finns också flera livskraftiga näringslivsorganisationer och lokala företagarföreningar. Flera av dessa har medverkat i förarbetet till detta program. Detta ger en tydlig potential till ett djupare samarbete mellan näringsliv och kommun.

[1] Företagarna (2020). Företagarfakta, Ragunda kommun.

[2] Svenskt näringsliv (2020). Företagsklimat. https://www.foretagsklimat.se/ Länk till annan webbplats.

Delmål - En utvecklad kontakt mellan kommun och näringsliv

För att stärka företagsklimatet i kommunen behövs en nära och utvecklad kontakt mellan kommun och näringsliv. Dels i form av en myndighetsutövning som är transparent, smidig och förtroendeskapande. Och dels en dialog där företagen har möjlighet att säga till kommunen vad de vill ha vår hjälp med på kort och lång sikt. Företagsdialogen hjälper Ragunda kommun att fokusera i näringslivsfrågor. För en god dialog krävs ett förtroendefullt samtalsklimat, bland annat grundlagd i företagens kontakt med kommunen i myndighetsärenden. Vi som myndighet behöver därför i alla lägen vara tillgängliga, ge god service och agera rättssäkert.

Indikator: Företagsklimatet, sammanfattande omdöme av kommunen (Företagsklimat, Svenskt Näringsliv).

Handlingsplan för att stärka vårt företagsklimat

I handlingsplanen konkretiseras prioriterade mål och delmål till insatser, adresserade till nämnder och förvaltningar. Handlingsplanen innehåller tidplan för när och hur aktiviteterna ska genomföras, samt anger vem eller vilka som ansvarar för genomförandet och hur finansiering sker.

Syftet med en uppdelning i program och handlingsplan är att handlingsplanen kan revideras löpande efter behov och utveckling samtidigt som programmets långsiktiga fokus behålls.

Handlingsplan för delmål - En utvecklad kontakt mellan kommun och näringsliv

Genomför den SKR-ledda utbildningen "Förenkla - helt enkelt."

Ansvarig: Kommunledning, Utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2022

Finansiering: 260tkr

Utbildningen genomfördes under 2022

Arbeta fram en dialogstruktur tillsammans med näringslivsföreträdare.

Ansvarig: Utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2021, löpande

Finansiering: 30tkr

Vi har under 2023 startat upp Näringslivsrådet.

Syftet med Näringslivsrådet är att:

  • Vara rådgivande till kommunen i frågor kring näringslivsutveckling.
  • Ha en beredande funktion i frågor kring näringslivsutveckling.
  • Vara ett dialogforum för ökad samverkan mellan näringslivet och kommunen.
  • Driva näringslivsfrämjande frågor, viktiga för både näringslivet och kommunen.
  • Arbeta strategiskt och långsiktiga

Handlingsplan för delmål - En tät kontakt med regionala näringsfrämjande aktörer

Upprätthåll löpande och tät kontakt med regionala näringslivsfrämjande aktörer.

Ansvarig: Utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2021, löpande

Finansiering: 50tkr

Vi bevakar och nätverkar med regionala näringslivsfrämjare så som ALMI, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen, Företagarna, Handelskammaren, Nyföretagarcentrum mfl

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.