Serveringstillstånd, alkohol och tobak

Här finns information för dig som är krögare eller näringsidkare om vad som gäller vid alkohol och tobaksförsäljning i Ragunda.

Ragunda kommun ansvarar för tillstånd och tillsyn av serveringstillstånd, viss servering och försäljning av folköl och tobak.

Läs mer om tillsyn och regelverk på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Tillsynsvägledning — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Hos oss ansöker du om:

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, till exempel restauranger.
  Gäller servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa drycker
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, festvåningar, föreningar, ordenssällskap och studentkårer. Gäller servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten,
  till exempel serveringstält och festivaler.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap,
  till exempel föreningsfester och firmafester.
 • Försäljning av tobak

Till oss ska du anmäla:

 • Försäljning av folköl
 • Servering av folköl
 • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter
 • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 • Serveringsansvariga personer

Ansökan

Kontakta oss i god tid för att få information om serveringstillstånd. Från det att ansökan är komplett kan det ta upp till åtta veckor att handlägga stadigvarande serveringstillstånd, fyra veckor för tillfälliga tillstånd till allmänheten och cirka fem till tio dagar för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap.

Ta del av kommunens riktlinjer och avgifter för serveringstillstånd och försäljning av tobak och folköl på bland våra föreskrifter:

Föreskrifter

Blanketter och e-tjänster

Här hittar du de blanketter och e-tjänster du ska använda vid ansökan:

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Anmälan om försäljning och servering av folköl - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Anmälan om upphörande av serveringstillstånd - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Ansökan beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Ansökan beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Anmälan av serveringsansvariga personer - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Information om serveringstillstånd

Här har vi samlat lite information om serveringstillstånd, kraven som ställs, hur handläggning fungerar med mera.

Serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd behövs om servering av vin, starköl, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker sker mot ersättning. Det gäller även inom slutna sällskap.

Serveringstillstånd krävs inte för servering av privat karaktär som anordnas:

 • utan vinstintresse
 • i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker
 • vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
 • utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Exempel på detta kan vara bröllop, 50-årsfest eller jubileumsfest.

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tid (stadigvarande tillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt tillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

Vid försäljning eller servering av "folköl" behövs inget tillstånd, dock måste en anmälan göras. Ett tillräckligt matutbud är också ett krav för att försäljning eller servering ska tillåtas.

Krav för ett serveringstillstånd

För att beviljas serveringstillstånd måste den sökande uppfylla höga krav på lämplighet och visa att serveringen kommer att skötas enligt alkohollagens regler. Lämplighetsprövningen gäller både den organisation som söker tillståndet och de personer som ingår i organisationens ledning.

Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med ett betydande inflytande i verksamheten såsom ägare, finansiär eller restaurangchef.

För att anses lämplig ska följande krav vara uppfyllda:

 • Du som ansöker ska ha fyllt 20 år.
 • Sökande får inte vara dömd för något brott de senaste åren och inte heller vara misstänkt för brott.
 • Du måste uppvisa god ekonomisk skötsamhet, genom exempelvis inga skatteskulder.
 • Du får inte ha varit inblandad i en konkurs eller ha fått ett serveringstillstånd återkallat under de senaste tre åren.
 • Du ska kunna redovisa handlingar som tydligt visar hur restaurangverksamheten är finansierad.
 • Du ska ha nödvändiga kunskaper om alkohollagen och detta kan göras genom ett kunskapsprov.

Krav på serveringsstället:

 • Det ska finnas ett kök i anslutning till serveringslokalen.
 • Gästerna ska kunna erbjudas lagad eller på annat sätt tillredd mat. Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter, såväl förrätter, huvudrätter och efterrätter.
 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Serveringslokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Serveringen får inte orsaka problem i form av ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa.

 Handläggning av ansökan

 När ansökan inkommit och ärendet utretts fattas beslut i Bygg- och miljönämnden. Tillstånd ges när lagens och kommunens krav är uppfyllda. Hänsyn tas till sökandens och serveringsställets lämplighet samt till problem som serveringen kan leda till, ur alkoholpolitisk synvinkel.

Handläggningstiden från komplett ansökan till ett färdigt tillsvidaretillstånd är cirka 8 veckor. Ett tillfälligt tillstånd cirka 4 veckor.

Kom ihåg att ansöka i god tid!

Serveringstillståndets giltighet

Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen.

Tillsyn

Tillsyn behövs för att restaurangverksamheten i Sverige ska följa våra lagar och bestämmelser. Regeringen understryker att det är en viktig funktion. Kommunen har, tillsammans med Polismyndigheten, ansvar för den direkta tillsynen av restauranger, försäljning och servering av folköl samt kontroll av hur tobakslagen följs.

Personal

Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Serveringstider

Normaltider för servering av spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa alkoholdrycker är mellan klockan 11:00 och 01:00. Kommunen får besluta om andra tider för servering.

Serveringsstället skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Kunskapsprov om alkohollagstiftning

Du som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs.

Kunskapsprov om alkohollagstiftning (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Tobaksförsäljning

Tobakslagen har i syfte att begränsa tobakens skadeverkningar och innehåller bland annat en rad bestämmelser om handel med tobaksvaror samt rökfria miljöer. Bestämmelserna i lagen avser tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och liknande produkter.

Från och med 1 juli 2019 gäller lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

I och med nya lagen införs tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror. Det är även förbjudet att röka på till exempel uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till, väntplatser utomhus till kollektivtrafik, på inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning och på lekplatser dit allmänheten har tillträde. Den som äger eller förfogar över lokalen ansvarar för att bestämmelserna följs genom att informera om rökförbudet, till exempel genom skyltning. Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter - Riksdagen Länk till annan webbplats.Vägledning för tillsyn över rökfria miljöer — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Ansök om tillstånd för tobaksförsäljning

För att sälja tobaksvaror behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen. All försäljning av tobak, även tillfällig och i liten omfattning, är tillståndspliktig. Nyetableringar och ägarbyten omfattas också av tillståndsplikten. Tillstånden förenas med lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Försäljning av elektroniska cigaretter kräver en anmälan.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan. Även den löpande tillsynen är avgiftsförenad.

Försäljning tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft, lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Detta innebär att den som vill sälja eller som redan säljer dessa produkter måste anmäla försäljningen till kommunen.

Produkterna kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar eller tobaksfritt och finns i flera olika varumärken. Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad liksom försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till kommunen och bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram. Anmälan sker genom vår e-tjänst:

Anmälan försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Betalning

Betala till bankgiro: 267-8761 Ragunda kommun,

Serveringstillstånd, med referensnummer: 202 31111 267

Ansökan skickas till Ragunda kommun, Box 150, 844 21 Hammarstrand.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.