Bygga, bo och miljö

Möjlighet till yttrande angående sökt lov för digital skylt

Stugubyn 3:114

Ett lov har sökts på fastigheten STUGUBYN 3:114 och du som berörd granne/sakägare ges tillfälle att lämna synpunkter på ansökan. Ett eventuellt yttrande ska ha inkommit till Bygg- och miljönämnden i Ragunda Kommun senast 2022-07-06.

Uteblivit svar betraktas som att ni tillstyrker bygglovet.

Den föreslagna placeringen innebär en avvikelse från den gällande detaljplanen, då den placeras på punktprickad mark.

Handlingar finns tillgängliga på Ragunda kommun, Bygg- och miljökontoret.

Diarienummer för ärendet är: BOM-2022-603. Kontakt via Kundcenter 0696-68 20 00 eller via e-post till bygg.miljo@ragunda.se

Organ

Bygg- och miljönämnden

Diarienummer

BOM- 2022.603

Anslaget publiceras

2022-06-13

Anslaget avpubliceras

2022-07-07

Förvaringsplats för ärendet

Bygg- och miljökontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen