Bygga, bo och miljö

Kungörelse från Mark- och miljödomstolen

Ansökan från Statkraft om dammsäkerhetshöjande ombyggnad.

Mark- och miljödomstolen

Mål nr M 3063-22

Vid Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Statkraft Sverige AB ansökt om tillstånd enligt 11 kap. 9 § och 16 kap. 2 b § miljöbalken för dammsäkerhetshöjande ombyggnad av dammen vid Hammarforsens kraftverk (Hammarnäset), Ragunda kommun. Verksamheten uppges beröra fastigheten Ragundabotten 1:1138 i Ragunda kommun. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ha kommit in till domstolen senast den 3 februari 2023. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid. Målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling.
Synpunkter skickas till Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 708, 831 28 Östersund eller via e-post mmd.ostersund@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 3063-22.
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Ann Natanaelsson, Bygg- och miljökontoret, Ragunda kommun, Centralgatan 15, Hammarstrand, 0696-68 20 00.
Kallelser och andra meddelanden införs i Östersunds-Posten och Länstidningen.

Bygg- och miljönämnden

Ragunda kommun

Diarienummer

2022.559-5

Anslaget publiceras

2023-01-02

Anslaget avpubliceras

2023-02-03

Förvaringsplats för handlingarna i målet

Bygg- och miljökontoret, aktförvarare: Ann Natanaelsson

Här kan du läsa aktuellt protokoll >>

Hur överklagar man beslut? Läs mer här >>

Uppdaterad

Så styrs kommunen