Trafik och infrastruktur

Trafik och infrastruktur

Väg 323 genom Hammarstrand

Det har varit på tal länge men nu är det äntligen dags. Väg 323 från brofästet vid infarten till Hammarstrand fram till Anders-Olof skolan ska nu byggas om!

Projektet är ett samarbete mellan Ragunda kommun och Trafikverket och innebär att vägen miljöanpassas och att det skapas trafiksäkra ytor för oskyddade trafikanter längs med Centralgatan.


Arbetet startar nu under våren 2019. Inledningsvis är det Ragunda kommuns VA-avdelning som genom en metod med styrd borrning kommer att dra en ny vattenledning genom samhället.


En del i projektet går ut på att bygga om och renovera våra VA-ledningar, det mesta av det arbetet kommer att ske genom styrd borrning och infordring, det innebär att behovet av grävning minskas avsevärt.


Projektet inleds med åtgärderna på VA-nätet varefter arbetet med gång- och cykelvägen fortsätter under hösten, projektet ska var färdigställt hösten 2020.


Det är inte bara vägarna och ledningsnätet som ska byggas om, i projektet ingår även en översyn av parkområdet vid Vildhussstatyn liksom åtgärder i anslutning till sidoytorna genom samhället.


- Det kommer att bli ett lyft för infarten till Hammarstrand som förhoppningsvis ger ett bättre första intryck när man kommer till Hammarstrand säger Rolf Ivansen chef på samhällsbyggnadsförvaltningen, Ragunda kommun


Illustration av hur parokmrådet vid vildhussstatyn kommer att se ut

Illustration över parkområdet vid vildhussstatyn

Uppdaterad