Bygga, bo och miljö

Bygga, bo och miljö

Ny avfallstaxa och föreskrifter från 2021-01-01

Den 26 november tog kommunfullmäktige beslut att anta dom nya avfallstaxorna och lokala avfallsföreskrifter för Ragunda kommun. Börja gälla från 2021-01-01

Hämtningsavgifterna höjs med 2,5% detta beror på ökade entreprenadkostnader (indexuppräkning) för insamling av hushållsavfall och att ny skatt på avfallsförbränningen har införts.

Taxa avseende grundavgift fritidsboende med gemensamma kärl, justeras så att avgift är lika med fritidsboende med eget sopkärl.

Nya lokala avfallsföreskrifter för Ragunda kommun

Inför införandet av matavfallsinsamling som ska ske 2022 har det gjorts en översyn av föreskrifterna och taxorna för att kunna följa nya miljömål, avfallsförordningarna och miljöbalken.

Nya lokala föreskrifterna för avfallshantering innebär bland annat att, begreppet ”hushållsavfall” ändras till ”kommunalt avfall”. Det är också infört med ytterligare avfallsslag som tex matavfall som är kommunalt ansvar i föreskrifterna.

 

Uppdaterad