Bygga, bo och miljö

Ny avfallstaxa inför kommande matavfallsinsamling

Den 30 september tog kommunfullmäktige beslut att anta ny taxekonstruktion och nya avgifter för avfallshämtning.

Ragunda kommun har nu klivit ett steg närmare att ta vara på vårt avfall på ett bättre sätt!

Matavfallsinsamling från och med juni 2022

Du kommer att få göra ett val av abonnemang via vår e-tjänst eller via Kundcenter under februari och mars 2022.

Abonnemangsval

Du får två val att ta ställning till angående din sophämtning.

1. Abonnemang med sortering matavfall.

Du behöver sortera ditt avfall i två olika kärl, ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall. Matavfallet sorteras ut och läggs i brunt kärl som töms var 14:e dag. I abonnemanget ingår påshållare samt papperspåsar. När övriga avfallsslag, inklusive förpackningar, har sorterats ut återstår restavfallet. Restavfallet läggs i ditt gröna kärl.

2. Abonnemang med osorterat avfall.

Abonnemanget innebär att du som abonnenten aktivt väljer att inte sortera ut ditt matavfall. Abonnenten använder enbart grönt kärl för restavfall.

Om du komposterar ditt matavfall själv behöver du göra en ny ansökan om kompostering till bygg och miljökontoret.

Kommunen har rätt att ändra ditt abonnemang vid otillåten användning av sopkärlen.

Nya avfallstaxor

Från och med 2022-06-01 kommer de nya avfallstaxorna att börja gälla. Du hittar dem här: Avfallstaxa

Ny entreprenör

Ragunda kommun har genomfört en upphandling för avfallshämtning. Från och med 1 februari blir Allmiljö i Umeå AB ny entreprenör för insamling av rest och matavfallet i kärl. Avtalet börjar gälla från och med februari 2022, för att sedan gälla i 5 år med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning.

Arbete pågår

Förberedelser pågår för fullt för att vi ska kunna samla in matavfall. Just nu arbetar vi med var vi ska behandla matavfallet innan rötgasanläggningen i Östersund står klart.

Mer information

Titta gärna in på vår sida Matavfall. Där hittar du bland annat mer information om matavfall, hur du sorterar, matavfallspåsar och hämtning av matavfall.

Här får du veta mer om de Globala målen och delmålet Hållbar konsumtion och produktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad