Kommun och politik

Ris och ros i SCB:s medborgarundersökning

Tack till alla er som svarat i SCB Medborgarundersökning 2021! 90 procent är mycket nöjda eller ganska nöjda med det liv de lever i Ragunda kommun. 57 procent av invånarna kan starkt rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Det visar den medborgarundersökning som politikerna i Ragunda kommun beställt av Statistiska Centralbyrån, SCB. I kommunen drogs ett slumpmässigt urval bland personer som är 18 år eller äldre och enkäten skickades ut till 1000 personer. Av dessa svarade 425 personer. Det motsvarar en svarsandel på 43%

2021 är det första året som Ragunda kommun medverkar i SCB:s medborgarundersökning, som tagits fram i samverkan med kommuner och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

-Eftersom detta är första året vi deltar i undersökningen så är det svårt att värdera den information vi nu fått in eftersom vi inte har något att jämföra med, säger Mikael Westin (C), kommunalråd. Men vi har som ambition att fortsätta med dessa undersökningar och då få ett bättre underlag för att utveckla kommunens arbete, fortsätter Mikael.

Sammanfattning av medborgarundersökning 2021

De fyra övergripande nyckeltalen ger en relativt rättvisande sammanfattning av hur invånarna tycker och tänker kring Ragunda kommun.

  • 90 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
  • 63 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 15 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
  • 57 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

”Trygghet i samhället” är ett samlingsområde där våra medborgare har en positiv upplevelse av. Vi har också enstaka frågor som sticker ut i positiv riktning såsom ”bra utbud av böcker och tidskrifter på våra bibliotek”, ”snöröjning av gator och cykelvägar”, ”hämtning av hushållsavfall” och ”gott bemötande av kommunens tjänstepersoner”.

Däremot ligger vi bland den fjärdedel av kommuner som får lägst resultat vad gäller samlingsområdet ”Underhåll av den offentliga miljön” samt samlingsområdet ”Förtroende”. Vidare får vi låga resultat avseende ”Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter”, ”Samhällsservice”, ”Resor och kommunikationer”, ”Kulturliv och mötesplatser” samt ”Idrott motion och friluftsliv”.

Några enskilda frågor där vi har sämre resultat, men där vi själva har stor möjlighet till påverkan, är ”förskoleverksamhet” och ”socialtjänstens stöd och hjälp”.

Polisens närvaro får också lågt betyg.

När det gäller samlingsområdet ”Förtroende” så är det lågt resultat för såväl kommunens politiker som för medarbetare och riksdagens politiker. Samtidigt som man tycker sig få ett mycket gott bemötande av tjänstepersoner.

Hur ska kommunen arbeta vidare med resultatet?

Ragunda kommun har nyss avslutat ett arbete med att ta fram en näringslivsstrategi Länk till annan webbplats. med aktiviteter som ”Förenkla helt enkelt” Länk till annan webbplats. där vi kommer att tydliggöra våra interna processer för att underlätta och tydliggöra samverkan mellan kommun och näringsliv/föreningar.

Politiken driver också ett arbete med att ta fram lokala utvecklingsplaner i Bispgården, Stugun, Hammarstrand, Borgvattnet.

Medborgardialoger står högt på våra politikers prioriteringslista. – Vi vill utveckla medborgardialogen och ha kontinuerliga möten där vi får möjlighet att fånga upp idéer och förslag från våra medborgare, säger Mikael Westin. Ytterligare en aspekt är att tydliggöra den demokratiska processen så att vi inte tappar våra medborgares förtroende och vi vill gärna att fler ska engagera sig politiskt, fortsätter han.

Det finns många projekt, nätverk och planeringar som redan påbörjats både internt och externt där kommunen deltar och där vi hoppas att vi kan stärka våra kommunala uppdrag och vårt varumärke.

  • Utvecklingsenheten arbetar vidare med A business region on the move Länk till annan webbplats. och deltar i projektet ”Ta steget” Länk till annan webbplats.där vi på ragundadalen.se har tagit fram ”Hitta hem” Länk till annan webbplats. för att locka människor att hitta jobb här och flytta till Ragunda kommun.
  • Biblioteket fortsätter med Bokstart för att locka unga till läsning.
  • En Folkhälso- och föreningssamordnare är anställd och några av uppgifterna är att arbeta fram en ”folkhälsoplan” samt att tillsammans med föreningarna revidera bidragen till föreningslivet.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat en förändringsprocess, ”Förändringsresan” där man ser över verksamheten.
  • Stöd-och omsorgsförvaltningen har startat ett utvecklingsarbete för att stärka verksamhetens förmåga att ge medborgarna stöd och hjälp.

Sammanställning av Medborgarundersökningen 2021

Du hittar en sammanställning av medborgarundersökningen på:

Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.

Uppdaterad