Bygga, bo och miljö, Barn och utbildning

Uppföljande åtgärder angående ventilationen på Anders Olof-skolan

Barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har under januari och februari gjort en uppföljning av ventilationen och luftkvalitén på Anders Olof-skolan efter ett föreläggande från bygg-och miljöenheten. Åtgärder kommer att vidtas och ambitionen är att dessa aktiviteter skall vara avslutade i samband med skolstart höstterminen 2022

Mätningarna av luftflöden som genomförts i år samt kontroll av samtliga ventilationsaggregat visade på brister i två aggregat samt att tre rum saknar tilluft. För ett av lärarrummen ska också en ny ventilationslösning installeras.

Som grund för dessa uppföljande åtgärder har följande mätningar gjorts:

  • Obligatorisk ventilationskontroll- En kontroll av den tekniska utrustningen.
  • Luftkvalitetsmätningar – Mätning av förekomst av partiklar i luften.

För att vi ska kunna utföra vissa av åtgärderna kommer vi att behöva flytta årskurs 6 till andra lokaler. Till att börja med kommer årskursen flyttas till ett annat klassrum i skolbyggnaden.

Vi kommer också ta fram en handlingsplan för ett övergripande arbete kring luftkvalitén i skolbyggnaden.

För frågor angående ventilationen

Kontakta Olof Nyberg, Fastighetsenheten

Mail: fastighetsenheten@ragunda.se

För frågor angående undervisningen av åk.6

Kontakta rektor Anna Schönning

Mail: anna.schonning@ragunda.se

Uppdaterad