Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd

Arrende Döda fallets servering för 2022

Ragunda kommun söker arrendator av serveringslokal i Döda Fallet för sommarsäsongen 2022.

Intresseanmälan gällande att arrendera serveringslokalen görs i enlighet med nedan uppgifter och innehåll.

Intresseanmälan innehållande:

 • Personbevis/alternativt kopia på registreringsbevis samt F-skattesedel.
 • Verksamhetsplan för sommaren 2022.
 • Hur stor arrendeavgift entreprenören erbjuder.
 • Erforderliga tillstånd.
 • Erfarenheter samt referenser från liknande uppdrag

Inlämnas senast 31 maj 2022 kl. 23.59 till olof.nyberg@ragunda.se eller via post till: Olof Nyberg, Ragunda kommun, Box 150, 844 21 Hammarstrand. Märkt med ”Serveringslokal Döda Fallet”

Kriterier för nyttjande:

 • Avtalstid 1 juni 2022–30 september 2022.
 • Serveringen skall vara öppen minst under perioden 13 juni till 31 augusti - Öppettider minst måndag – söndag 11.00–17.00.
 • Evenemangskvällar ha öppet minst 30 minuter efter avslutat evenemang (om inte annat överenskommits med uthyraren).
 • Arrendator svarar för telefoni- och internetkostnader, ej abonnemang.
 • Arrendator svarar för strömförbrukningen till lokalen, ej fast avg.
 • Arrendator svarar för daglig städning och skötsel av servicehusets lokaler, vid behov samtliga besökstoaletter och servicehusets närområde inklusive rastbord.
 • Arrendator svarar för egen sophämtning avseende serveringslokalen.
 • Arrendator svarar för att i lokalen försälja varor med ensamrätt inom området (om inte annat överenskommits med uthyraren).
 • Det åvilar entreprenören själv att hålla sig à jour med gällande bestämmelser och att själv söka erforderliga tillstånd samt att efterfölja dessa.
 • Arrendator svarar för att vara uppdaterad om aktiviteter och evenemang i bygden, att muntligt informera om dessa samt hänvisa till vart det finns mera information.
 • Uthyraren ser gärna att entreprenören tar initiativ till arrangemang, aktiviteter etc., i anslutning till verksamheten, syftande till ökad attraktionskraft för hela anläggningen, dock ska dessa ske i samråd med uthyraren.
 • Entreprenören återlämnar lokalen i avstädat skick och tömd på råvaror efter avtalstidens utgång, dock senast 10 oktober 2022.
 • Arrendator svarar för skötsel av de anslagstavlor som finns i området enligt uthyrarens riktlinjer.
 • Kassaapparat samt kortläsare åligger entreprenören att ansvara för.

Ragunda kommun (uthyraren) tillhandahåller och förbinder sig att gentemot förhyraren:

 • Att svara för att lokalen överlämnas avstädad senast 1 juni 2022.
 • Att svara för förbrukningsmaterial till allmänna toaletter.
 • Att svara för underhåll och nödvändiga reparationer av lokalen.
 • Att utifrån rådande förutsättningar samarbeta med entreprenören i olika marknadsföringsinsatser.
 • Att svara för skötsel av intilliggande grönområden.
 • Att svara för skötsel av parkering samt vägar.
 • Att svara för skötsel av övriga byggnader på området.
 • Glassmaskin (befintlig) – ingår för arrendator
 • Glassfrysbox (befintlig) – ingår för arrendator
 • Kassa (befintlig) – ingår ej för arrendator
 • Porslin (befintligt) – ingår för arrendator

Delar som ej ingår i arrendet:

 • Källarlokalen är inte en del av arrendet detta år, denna lokal kommer drivas av projekt Geopark.
 • Städning och låsning av källarlokalen.

Visning av lokaler och inventarier:

 • Enligt överenskommelse (endast tillgängligt under barmarkssäsong)

Uthyrarens val av entreprenör görs utifrån:

 • Innehållet i intresseanmälan, erfarenhet från liknande uppdrag samt referenser.
 • Vi förbehåller oss rätten att ta in ekonomiska upplysningar på sökande. - Vi förbehåller oss fri prövningsrätt vid val av entreprenör.

För mera upplysningar:

Kontakta Olof.Nyberg@ragunda.se

Flygbild över döda fallet en sommardag.

Uppdaterad