Ekonomisk hjälp och stöd

Ekonomiskt bistånd är det som tidigare kallades socialbidrag. Biståndet kan du få för din försörjning (försörjningsstöd) och för vissa andra nödvändiga kostnader (livsföring i övrigt). Det är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som skall garantera inkomstbortfall upp till skälig levnadsnivå. Individ- och familjeomsorgen ger råd samt utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd.

 

Försörjningsstöd

Hur stort är det ekonomiska biståndet?

Enligt socialtjänstlagen har alla människor rätt att leva på en skälig levnadsnivå. Regeringen beslutar om en riksnorm för livsmedel, kläder, förbrukningsvaror mm, som är lika för alla i hela landet. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets beräkningar för olika typer av utgifter som hushåll kan ha.  

 

Riksnormen är uppdelad i:

 • Personliga kostnader; där beloppen varierar med ålder och samboskap.
 • Gemensamma hushållskostnader; som beräknas utifrån antal personer i ett hushåll.


I vissa fall kan kommunen besluta att bidraget ska beräknas till ett lägre belopp.


Det ekonomiska biståndet ska räcka till:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Hälsa och hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Telefon, TV-licens, dagstidning


Försörjningsstödet ska också täcka hyra, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, avgift för a-kassa och fackavgift. Vanligen godtas de faktiska kostnaderna som den enskilde har om dessa inte är orimligt höga. 


När det gäller övriga behov, som i lagen kallas "livsföring i övrigt", ska den enskilde ansöka om bistånd på förhand och en individuell bedömning görs där beslut ska fattas innan inköp görs. Exempel på förekommande behov är glasögon, umgängesresor och tandvård.  

 

Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till lån eller andra skulder. Vid en skuldsituation bör du i första hand kontakta långivaren eller företaget där skulden uppstått.

 

Inkomster som minskar bidraget

Hushållets alla inkomster räknas bort från bidragsbeloppet, till exempel:

 • Lön, a-kassa, pension och sjukbidrag
 • Ersättningar från Försäkringskassan (sjukpenning, föräldrapenning, aktivitetsstöd etc)
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag och flerbarnstillägg
 • Underhållsstöd
 • Skatteåterbäring
 • Studiestöd
 • Insättningar på konto från privatpersoner (gåvor)


Räkna ut om du är berättigad till försörjningsstöd här: Provberäkna försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Utredning och bestämmelser

Regler för ekonomiskt bistånd

Bestämmelserna för ekonomiskt bistånd finns först och främst i Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under 4:e kapitlet. Eftersom Socialtjänstlagen är en ramlag finns mycket av innehållet i bestämmelser från Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i rättspraxis (dvs. beslut från domstolar).  Till detta finns även kommunala riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige i Ragunda.

 

Grundläggande krav för bistånd:

 • Den enskilde ska bo eller vistas i kommunen.
 • Den enskilde ska sakna egna medel, tillgångar som "lätt" går att sälja (ex. bil), och ha ansökt om de generella förmåner och ersättningar som den enskilde har rätt till hos exempelvis Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. 
 • Den enskilde har också i första hand ett eget ansvar och ska bidra till sin försörjning genom att vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och söka arbete, eller genom att ordna läkarintyg och delta i rehabiliteringsplan vid nedsättning av arbetsförmåga.
 • Som regel får du inte studera och uppbära ekonomiskt bistånd (undantag gäller för utbildningar som ges genom Arbetsförmedlingen).
 • Som regel får du inte vara egenföretagare (inneha F-skatt) och erhålla ekonomiskt bistånd.


Handläggning

När du lämnat in en ansökan till Individ- och familjeomsorgen får du en egen handläggare som utreder din ekonomiska situation och som du kan kontakta vid frågor. Handläggaren tar kontakt med dig för att boka in en tid för förstagångsbesök och grundutredning.

Utredningen ska ge svar på om du har rätt, enligt lag, till bistånd och vilket stöd/vilka insatser du kan behöva för att klara dig på egen hand.

 

Handläggningstiden ska enligt domstol vara kortare än sex veckor. Individ- och familjeomsorgens målsättning är att beslut ska fattas inom två veckor från inkommen ansökan i de fall då ansökan är fullständig. Det är viktigt att ansökningsblanketten är helt ifylld och att alla handlingar som behövs är bifogade (se under "Arbetsplan" i ditt senaste beslut om du varit aktuell för bistånd tidigare). Din ansökan om bistånd kan komma att avslås om du inte lämnar begärda uppgifter eller handlingar.

 

Rättigheter

Du har rätt att:

 • anlita ett utomstående ombud som för din talan
 • vid behov kan du också begära tolk
 • överklaga beslut
 • få hjälp med att överklaga beslut
 • begära företräde inför kommunstyrelsens sociala utskott (Kssu).
 • få ekonomisk rådgivning

 

Skyldigheter

Att vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
Att uppvisa läkarintyg om du på grund av sjukdom är förhindrad att arbeta/söka arbete.
Att meddela förändringar, som kan påverka din rätt till försörjningsstöd, t ex byte av bostad, ändrat antal personer i hushållet, avslutad praktik, påbörjat arbete, skatteinkomst etc.

 

Överklagan

Om du är missnöjd med ett beslut om ekonomiskt bistånd kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Fullföljdshänvisning>>Word
Överklagan skickas till Individ- och familjeomsorgen inom tre veckor efter att du erhållit beslutet. Läs mer om hur du överklagar här>>

 

Återbetalning

Ekonomiskt bistånd kan i vissa fall beviljas mot återbetalning, detta sker först efter att man säkerställt att det inte finns rätt till reguljärt ekonomiskt bistånd. Det kan till exempel gälla  bistånd i avvaktan på pension, bostadsbidrag, underhållsstöd, a-kassa eller ersättning vid arbetskonflikt.

 

Felaktiga uppgifter

​Om du lämnat oriktiga uppgifter i ansökan, eller om du inte meddelat förändringar som rör den ekonomiska situationen, riskerar du att bli åtalad för bidragsbrott eller återbetalningsskyldig för beviljat bistånd. Nämnden är enligt bidragsbrottslagen skyldig att anmäla till polisen om det finns misstankar om bidragsbrott.


Beräkning av ekonomiskt bistånd


Om du är ny behöver vi underlag för att kunna beräkna om du är i behov av bistånd. För detta behöver vi få ta del av:

 • Legitimation.
 • Ifylld ansökningsblankett för försörjningsstöd (finns i entrén).
 • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen (om du har en sådan).
 • Hyreskontrakt samt kvitto på betald hyra för tre månader tillbaka.
 • Läkarintyg om du har nedsatt arbetsförmåga.
 • Förteckning över alla dina konton hos olika banken.
 • Kontoutdrag från samtliga konton. De ska visa utgifter och inkomster för tre månader tillbaka.
  (Efter första ansökan behövs kontoutdrag för en månad bakåt)
 • Handlingar som visar samtliga inkomstuppgifter för tre månader tillbaka.
 • Handlingar (kvitton eller fakturor) som visar de utgifter du uppger i ansökningsblanketten.
 • Beslut om bostadsbidrag och a-kassa/alfa-kassa.
 • Senaste beräkningen från förra hemkommunen om du fått försörjningsstöd under de senaste tre månaderna.
 • Värderingsintyg vid bilinnehav (du kan behöva sälja din bil om den är värd mer än ett halvt prisbasbelopp).
 • Om du äger ditt boende: taxeringsvärde för fastighet, eventuella lånehandlingar samt underlag för årskostnader avseende bl.a. uppvärmning och hushållsel, VA-avgifter, och sotning.
 • Konstnadsförslag vid övriga behov ex. tandvård, glasögon, speciella resor och begravningskostnader.
 • Senaste deklarationen.


Vid månatliga ansökningar, efter första utredning, behövs vanligen endast kontotudrag som täcker perioden sen senaste utdraget, underlag (fakturor/kvitton) som styrker utgifter du tar upp i ansökan samt handlingar efterfrågade i det senaste biståndsbeslutet (se under "Arbetsplan"). 
  
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Individ- och familjeomsorgen på telefon 0696-68 20 00 (vx) eller mejl ifo@ragunda.se.


Uppdaterad 2019-02-18 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster