Ny i Sverige

Ett lyckat flyktingmottagande gör att kommunens befolkningsminskning kan avstanna och att framtida arbetskraftsbehov kan tillgodoses, samt bidrar till mångfald i kommunen.

Länsstyrelsen har en fördelningsplan över antalet flyktingar som kommunen ska ta emot. Det finns även en lagstiftning som tydliggör kommunens ansvar vad gäller flyktingmottagning.

Vad gör kommunen?

Ett av Ragunda kommuns övergripande mål är att vara ett attraktivt samhälle.

Ett attraktivt samhälle är tolerant och inkluderande, mångkultur är en del av dess dynamik. En framgångsrik integration bidrar till att göra kommunen attraktiv och främjar såväl inflyttning som stävjar utflyttning.

I Ragunda kommun arbetar olika kompetenser på Arbetsmarknad- och integrationsenheten (AMI) för att bidra till en god integration.

Vad är kommunens ansvar?

Syftet med det ekonomiska stöd som Migrationsverket betalar ut är att kommunen ska kunna tillhandahålla:

  • mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
  • särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera
  • utbildning i Svenska för invandrare (SFI)
  • samhällsorientering
  • tolk
  • andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
  • vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration

Kommunen erbjuder tolkstöd och vägleder i kontakten med exempelvis myndigheter, bank, hälsocentral, skola och barnomsorg.

Vi arbetar samtidigt med att lyfta och samordna integrationsfrågor internt inom den kommunala verksamheten och främjar ideella initiativ i civilsamhället.

Vi arbetar också för att tidigt vara ett stöd till individer i att matchas mot arbetsplatser för till exempel praktik.

Samhällsorientering

Varje kommun har ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds samhällsorientering. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv.

Arbetsförmedlingens roll

Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för förberedande etableringsinsatser för nyanlända i kommunen. Arbetsförmedlingen upprättar individuella etableringsplaner där exempelvis svenska för invandrare (SFI), praktik, yrkesutbildning och instegsjobb kan ingå. Tillsammans med kommunens planerande, vägledande och arbetsförberedande insatser är målet att den som är nyanländ så snart som möjligt ska lära känna det svenska samhället och vår kommun, och rustas för att kunna komma ut i arbete.

Nyanlända på arbetsmarknaden

Personer mellan 20 och 66 år som har uppehållstillstånd i Sverige, antingen som kvotflykting, skyddsbehövande eller som anhörig till någon av föregående blir via arbetsförmedlingen anvisad till ett etableringsprogram.

Etableringsprogrammet är en arbetsmarknadsåtgärd som syftar till att underlätta och påskynda nyanländas steg in i arbets- och samhällslivet.

Etableringsprogrammet - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats.

Lokalt samarbetar kommunen med Arbetsförmedlingen för att matcha nyanlända individer med lämpliga arbetsplatser.

Första steget mot en anställning är i de flesta fall att lära sig svenska. I Ragunda kommun erbjuds undervisning i svenska för invandrare (SFI) av Jämtlands Gymnasium (JGY).

Jämtlands gymnasieförbund Länk till annan webbplats.

Vem är nyanländ?

Nyanländ kallas en person som har fått uppehållstillstånd och bosatt sig i en svensk kommun.

Nyanländ – tre olika definitioner

  1. Flykting som på egen hand kommit till Sverige och fått sin asylprövning här.
  2. Person utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR och därigenom beviljas uppehållstillstånd i Sverige enligt den flyktingkvot som regeringen antagit.
  3. Det kan också vara en person som beviljats uppehållstillstånd genom familjeanknytning till någon som redan är bosatt i Sverige.

Vem är asylsökande?

Asylsökande kallas en person som på egen hand tagit sig till Sverige och begärt skydd men ännu inte fått sin ansökan prövad av migrationsverket. Under handläggningstiden erbjuds den sökande plats på ett asylboende som migrationsverket ansvarar för.

Under tiden som asylsökande får personen en dagersättning av migrationsverket. Ensamkommande flyktingbarn är också asylsökande men bor på särskilda stödboenden där de tilldelas en god man som förmyndare.

På Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om asylreglerna:

Asylregler - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.