Ny i Sverige

Ett lyckat flyktingmottagande gör att kommunens befolkningsminskning kan avstanna och att framtida arbetskraftsbehov kan tillgodoses, samt bidrar till mångfald i kommunen.

Ragunda kommun tar emot flyktingar. Det finns lagstiftning och en fördelning från Länsstyrelsen över hur många kommunen ska ta emot och för vilket arbete som ska göras.

Vad gör kommunen?

Kommunen har en integrationsstrategi och det är ett steg att nå Ragunda kommuns övergripande mål att vara en attraktiv plats för boende, arbete och fritid för alla människor, oavsett ursprung.

Ett attraktivt samhälle är tolerant och inkluderande och mångkultur är en del av dess dynamik. En framgångsrik integration bidrar till att göra kommunen attraktiv och främjar såväl inflyttning som stävjar utflyttning.

När en person beviljas uppehållstillstånd avslutas Migrationsverkets ansvar för personens boende och försörjning. Det blir istället bosättningskommunen som tillsammans med Arbetsförmedlingen tar över för att lotsa personen vidare. I Ragunda kommun är det enheten för Arbetsmarknad och Integration (AMI) som ansvarar för kommunens del av detta arbete.

Vad är kommunens ansvar?

Syftet med det ekonomiska stöd som Migrationsverket betalar ut är att kommunen ska kunna tillhandahålla:

  • mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
  • särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera
  • utbildning i Svenska för invandrare (SFI)
  • samhällsorientering
  • tolk
  • andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
  • vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration

Kommunen erbjuder tolkstöd och vägleder i kontakten med exempelvis myndigheter, bank, hälsocentral, skola och barnomsorg.

Vi arbetar samtidigt med att lyfta och samordna integrationsfrågor internt inom den kommunala verksamheten och främjar ideella initiativ i civilsamhället.

Vi arbetar också för att tidigt vara ett stöd till individer i att matchas mot arbetsplatser för till exempel praktik.

Samhällsorientering

Varje kommun har ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds samhällsorientering. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv.

Arbetsförmedlingens roll

Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för förberedande etableringsinsatser för nyanlända i kommunen. Arbetsförmedlingen upprättar individuella etableringsplaner där exempelvis svenska för invandrare (SFI), praktik, yrkesutbildning och instegsjobb kan ingå. Tillsammans med kommunens planerande, vägledande och arbetsförberedande insatser är målet att den som är nyanländ så snart som möjligt ska lära känna det svenska samhället och vår kommun, och rustas för att kunna komma ut i arbete.

Nyanlända på arbetsmarknaden

Personer mellan 20 och 65 år som har uppehållstillstånd i Sverige som antingen flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller som anhörig till någon av föregående blir via Arbetsförmedlingen anvisad till ett etableringsprogram. Etableringsprogrammet är en arbetsmarknadsåtgärd som syftar till att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Etableringsprogrammet, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Lokalt samarbetar kommunen med Arbetsförmedlingen för att matcha nyanlända individer med lämpliga arbetsplatser. Här är det viktigt att individens kunskap, kompetens och erfarenhet uppmärksammas och tas tillvara. Många nyanlända har arbetslivserfarenhet och vill arbeta och vara med och bidra.

Första steget mot en anställning är i de flesta fall att lära sig svenska. I Ragunda kommun erbjuds undervisning i svenska för invandrare (SFI) av Jämtlands Gymnasium (JGY).

Jämtlands gymnasieförbund Länk till annan webbplats.

Vem är nyanländ?

Nyanländ kallas en person som har fått uppehållstillstånd och bosatt sig i en svensk kommun. Det kan handla om en flykting som på egen hand kommit till Sverige och fått sin asylprövning här. Det kan också vara en person som blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR att beviljas uppehållstillstånd i Sverige enligt den flyktingkvot som regeringen antagit. Det kan också vara en person som beviljats uppehållstillstånd genom familjeanknytning till någon som redan är bosatt i Sverige.

Vem är asylsökande?

Asylsökande kallas en person som på egen hand tagit sig till Sverige och begärt skydd men ännu inte fått sin ansökan prövad av Migrationsverket. Under handläggningstiden erbjuds den sökande plats på ett asylboende som Migrationsverket ansvarar för. Denna verksamhet kan bedrivas av antingen Migrationsverket eller en entreprenör som Migrationsverket upphandlat.

Under tiden som asylsökande får personen en dagersättning av Migrationsverket. Ensamkommande flyktingbarn är också asylsökande men bor på särskilda stödboenden där de tilldelas en god man som förmyndare.

Ragunda kommun har ingen möjlighet att påverka Migrationsverkets beslut vare sig det gäller asylärenden eller var asylsökande placeras.

Mer information om asylreglerna

På Migrationsverket kan du läsa mer om asylreglerna.

Asylregler, Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.