Avgifter och taxor

Avgifter tas ut för vård, omsorg och socialt stöd enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen.

Avgiftsbestämmelserna utgår från Riksdagens beslut 2001-11-14 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop 2000/01:149) samt KF 2002-06-19 §27


För personlig omsorg, vård och service tar kommunen ut en avgift. Den gäller dig som bor i egen (ordinär) bostad eller bor på äldreboende (särskilt boende).

Avgift

Du betalar avgift om du har beviljats hjälp i hemmet, särskilt boende, korttidsplats eller växelvård. Avgiften storlek beror på hur mycket hjälp du behöver samt utifrån den inkomstberäkning som görs för varje enskild person. Taxan för hjälp i hemmet är indelat i tre nivåer samt en taxa för enbart matdistribution.

Du som bor på kommunens äldreboende har två avgifter:

  • Vård/omsorg/serviceavgift
  • Avgift för kost (i regel helpension)

Dessutom har du en hyreskostnad

Personliga behov — förbehållsbelopp

I avgiftsberäkning läggs ett nationellt fastställt minimibelopp in. Utöver det fastställda förbehållsbeloppet ska den enskilde förbehållas medel för faktisk bostadskostnad.


Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för följande poster:

Livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.


Under vissa förutsättningar kan minimibeloppet både höjas och sänkas.

Minimibelopp för 2019

För 2019 är minimibeloppet 5249 SEK/månad för ensamstående. För makar och sammanboende är det 4435 SEK/månad.

Prövning av rätt till försörjningsstöd

Kommunen har ingen skyldighet att ersätta den enskilde om man inte ”har kvar” pengar
motsvarande förbehållsbeloppet.
I de fall avgiftsberäkningen visar att den enskilde inte når upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen, har den enskilde möjligheten att få en individuell prövning om rätt till försörjningsstöd.

Hemsjukvård

För hemsjukvårdsinsatser/ sjukvårdande behandling som sker i kommunens hemsjukvård tas
avgift, oavsett antal besök, med 300 SEK/månad.
Avgiften ingår i avgifts-beräkningen och den sk maxtaxan som 2019 är 2089 SEK.

Frånvaro

I de fall personen är frånvarande och inte får några insatser minst 7 dagar under en kalendermånad reduceras avgiften med ett avdrag per dag från och med den 8:e frånvarodagen. Avgiften för mat reduceras från och med första hela frånvarodag. Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse reduceras avgiften med ett avdrag per dag från första hela frånvarodag till och med sista hela frånvarodag.


Uppgifter till avgiftsunderlag

Kommunen hämtar via Pensionsmyndigheten uppgifter på den pension som Pensionsmyndigheten utbetalar. Övriga uppgifter som tjänstepension, livräntor, inkomst av kapital, andra inkomster ska du själv lämna uppgift om. Likaså gäller det faktisk bostadskostnad.
Om inte du vill lämna dina uppgifter kommer du att debiteras utifrån gällande avgiftsnivå.
För ytterligare information – kontakta avgiftshandläggaren.

Besvär (överklagan)

Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär (16 kap 3 § Socialtjänstlagen).


Uppdaterad