Underhållsskyldighet

Alla föräldrar är skyldiga att efter förmåga bidra till sina barns försörjning. De ska båda ansvara för att barnet får mat, kläder, bostad med mera. En förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till barnet. 

 

Hur bestäms underhållet?

Underhållsbidrag regleras enligt föräldrabalken (7 kapitlet). Underhållet kan bestämmas genom avtal mellan föräldrarna eller i en dom i domstol. Underhållsbidrag betalas som regel tills barnet fyller 18 år. Går barnet då fortfarande kvar i grundskola, gymnasieskola eller liknande, kvarstår underhållsskyldigheten så länge barnet går i skolan, dock längst till dess barnet fyller 21 år.

 

Vem ska betala?

Den förälder som barnet inte varaktigt bor hos ska betala underhållsbidraget. Detta gäller både vid gemensam vårdnad och när en förälder har enskild vårdnad.

 

Barnet kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag, eller betalar mindre än 1 573 kronor i månaden (beloppet är fastställt för 2016). Viktigt att veta är att Försäkringskassan inhämtar upplysningar om den underhållsskyldiges inkomst. Förälder som låter Försäkringskassan betala trots att de har pengar kan bli skyldig underhåll till Försäkringskassan. (Obetalt underhåll har därför blivit en vanlig skuld hos Kronofogdemyndigheten.)

 

Underhållsstöd

Vid växelvis boende kan båda föräldrarna få ett halvt underhållsstöd om båda saknar inkomst. Bidraget söks hos Försäkringskassan.

 

Uppdaterad